Account Stakes

rdx1qspcw4ddmmmah6ejjwh5tzjv5x8855vr42uv64kxa24vv8edrylnsxqgyhazz

Action Amount Epoch Unlock Epoch Validator Fee Timestamp
exiting_stake -6,423 28784 29284 🏛️ Delphinode 🔥 2.80% 2023-06-12 21:33:31
exiting_stake -6,589 28784 29284 🐶 DogeCube 1.00% 2023-06-12 21:33:31
exiting_stake -6,519 28784 29284 🐱 Ocinode 2.80% 2023-06-12 21:33:31
exiting_stake -6,093 28784 29284 ⚡️ RADIATOR ⚡️ 1.99% 2023-06-12 21:33:31
prepared_unstake -5,734 28783 ⚡️ RADIATOR ⚡️ 1.99% 2023-06-12 21:17:00
prepared_unstake -5,677 28783 🏛️ Delphinode 🔥 2.80% 2023-06-12 21:16:28
prepared_unstake -5,552 28783 🐱 Ocinode 2.80% 2023-06-12 21:15:46
prepared_unstake -5,721 28783 🐶 DogeCube 1.00% 2023-06-12 21:14:53
prepared_stake 6,000 25733 ⚡️ RADIATOR ⚡️ 1.99% 2023-03-29 08:40:54
prepared_stake 1,000 16010 🐶 DogeCube 1.00% 2022-08-17 20:54:01
prepared_stake 6,000 16010 🏛️ Delphinode 🔥 2.80% 2022-08-17 20:50:00
prepared_stake 6,000 13677 🐱 Ocinode 2.80% 2022-06-23 07:56:42
prepared_stake 5,000 11923 🐶 DogeCube 1.00% 2022-05-16 19:27:57