Account Stakes

rdx1qspsmv88kl08s246mxq2g96z00hyxxxut65guy033ydxlep499d8zdg203605

Action Amount Epoch Unlock Epoch Validator Fee Timestamp
prepared_stake 34,000 26022 Astrolescent 2.50% 2023-04-05 07:38:12
prepared_stake 46,000 26022 Astrolescent 2.50% 2023-04-05 07:38:03
prepared_stake 47,000 26022 Astrolescent 2.50% 2023-04-05 07:37:52
prepared_stake 48,000 26022 Astrolescent 2.50% 2023-04-05 07:37:44
prepared_stake 49,000 26022 Astrolescent 2.50% 2023-04-05 07:37:35
exiting_stake -214,250 25355 25855 ๐ŸŒ CaviarNine-India 1.75% 2023-03-20 09:00:09
prepared_unstake -172,620 25354 ๐ŸŒ CaviarNine-India 1.75% 2023-03-20 08:41:28
exiting_stake -10,333 22473 22973 ๐Ÿ”’โœ… TopRadixNode | Impahla DAO official partner 1.99% 2023-01-12 13:50:18
prepared_unstake -8,451 22472 ๐Ÿ”’โœ… TopRadixNode | Impahla DAO official partner 1.99% 2023-01-12 13:42:48
prepared_stake 10,000 16701 ๐Ÿ”’โœ… TopRadixNode | Impahla DAO official partner 1.99% 2022-09-02 13:47:18
exiting_stake -300,398 15075 15575 ๐Ÿถ DogeCube 1.00% 2022-07-27 10:19:54
prepared_unstake -281,161 15074 ๐Ÿถ DogeCube 1.00% 2022-07-27 10:10:36
prepared_stake 300,000 14848 ๐Ÿถ DogeCube 1.00% 2022-07-21 19:19:38
prepared_stake 200,000 13430 ๐ŸŒ CaviarNine-India 1.75% 2022-06-17 12:32:49