Account Stakes

rdx1qsptyfl2kjv2gxrp9m0uvsmtw9nrzslkvutgd8enq7sngussgc6kh7qngmcdx

Action Amount Epoch Unlock Epoch Validator Fee Timestamp
exiting_stake -87,995 28586 29086 🥇 XIDAR 0.99% 2023-06-07 15:28:48
prepared_unstake -73,157 28585 🥇 XIDAR 0.99% 2023-06-07 15:02:17
prepared_stake 80,600 13147 🥇 XIDAR 0.99% 2022-06-11 03:40:12
exiting_stake -80,602 12589 13089 ⚡️Allnodes.com 5.00% 2022-05-30 15:14:06
prepared_unstake -70,034 12588 ⚡️Allnodes.com 5.00% 2022-05-30 15:03:44
prepared_stake 1,735 8058 ⚡️Allnodes.com 5.00% 2022-02-28 16:57:11
prepared_stake 62,619 7395 ⚡️Allnodes.com 5.00% 2022-02-13 06:32:03
prepared_stake 573 7183 ⚡️Allnodes.com 5.00% 2022-02-07 14:59:16
prepared_stake 716 6823 ⚡️Allnodes.com 5.00% 2022-01-28 19:30:17
exiting_stake -62,618 6765 7265 ➕radix.plus➕ 1.48% 2022-01-27 09:30:42
prepared_unstake -57,046 6764 ➕radix.plus➕ 1.48% 2022-01-27 09:11:36
prepared_stake 143 5160 ➕radix.plus➕ 1.48% 2021-12-18 18:04:20
prepared_stake 124 4379 ➕radix.plus➕ 1.48% 2021-11-29 10:59:09
prepared_stake 20,778 3626 ➕radix.plus➕ 1.48% 2021-11-11 00:52:54
prepared_stake 374 3528 ➕radix.plus➕ 1.48% 2021-11-08 10:10:43
prepared_stake 1,573 3496 ➕radix.plus➕ 1.48% 2021-11-07 13:54:40
prepared_stake 21,835 3464 ➕radix.plus➕ 1.48% 2021-11-06 17:13:54
prepared_stake 1,673 3414 ➕radix.plus➕ 1.48% 2021-11-05 07:34:48
prepared_stake 930 3407 ➕radix.plus➕ 1.48% 2021-11-05 03:04:45
exiting_stake -21,835 2958 3458 ✔️RadixStake 1.49% 2021-10-24 05:37:03
prepared_stake 1,355 2957 ➕radix.plus➕ 1.48% 2021-10-24 05:25:47
prepared_unstake -20,566 2957 ✔️RadixStake 1.49% 2021-10-24 05:20:16
prepared_stake 5,011 1690 ✔️RadixStake 1.49% 2021-09-18 10:20:53
prepared_stake 5,985 1590 ✔️RadixStake 1.49% 2021-09-16 02:47:58
prepared_stake 2,061 1568 ➕radix.plus➕ 1.48% 2021-09-15 15:24:56
prepared_stake 10,431 1236 ✔️RadixStake 1.49% 2021-09-08 04:41:09
prepared_stake 1,136 838 ➕radix.plus➕ 1.48% 2021-08-30 11:50:12
prepared_stake 8,435 706 ➕radix.plus➕ 1.48% 2021-08-27 16:44:48
prepared_stake 10,750 564 ⚡️Allnodes.com 5.00% 2021-08-24 13:12:37