🇨🇭 RadixDLT Staking

rv1qgw68kqkryhgxvcvp04wfss0k76svxkqv3zvf57rcvrkuzdluu9ay4snzxc

Action Amount Epoch Unlock Epoch Account Timestamp
exiting_stake -2,000 32624 33124 rdx...mpgcq90wh 2023-09-25 08:57:26
prepared_unstake -1,555 32623 rdx...mpgcq90wh 2023-09-25 08:23:25
exiting_stake -2,000 32619 33119 rdx...22qeeypwq 2023-09-25 05:20:21
prepared_unstake -1,555 32618 rdx...22qeeypwq 2023-09-25 04:58:47
exiting_stake -3,026 32568 33068 rdx...feqw3udsu 2023-09-23 15:49:05
prepared_stake 1,546 32567 rdx...usqtvn85q 2023-09-23 15:21:46
prepared_unstake -2,353 32567 rdx...feqw3udsu 2023-09-23 15:19:30
exiting_stake -267,875 32547 33047 rdx...l7cwupxpr 2023-09-23 01:33:40
prepared_unstake -208,337 32546 rdx...l7cwupxpr 2023-09-23 01:12:04
prepared_stake 1,246 32537 rdx...0uq379mgw 2023-09-22 18:54:53
prepared_stake 200 32530 rdx...ves0rcfrx 2023-09-22 14:38:07
exiting_stake -4,918 32499 32999 rdx...eas2y2c35 2023-09-21 17:27:56
prepared_unstake -3,826 32498 rdx...eas2y2c35 2023-09-21 17:22:52
prepared_stake 20,000 32489 rdx...lvshckdth 2023-09-21 10:45:53
prepared_stake 2,000 32452 rdx...6ss27dev6 2023-09-20 08:44:15
prepared_stake 11,500 32388 rdx...2ngrp3nfa 2023-09-18 13:49:30
prepared_stake 11,500 32388 rdx...2ngrp3nfa 2023-09-18 13:49:09
exiting_stake -10,702 32344 32844 rdx...c4cd99r5x 2023-09-17 07:54:39
prepared_unstake -8,332 32343 rdx...c4cd99r5x 2023-09-17 07:38:54
prepared_stake 900 32324 rdx...rrqtlw2zn 2023-09-16 19:19:09
exiting_stake -100,001 32324 32824 rdx...k5sax4vqu 2023-09-16 18:51:44
prepared_unstake -77,864 32323 rdx...k5sax4vqu 2023-09-16 18:19:36
prepared_stake 7,470 32316 rdx...2fsunfnnp 2023-09-16 14:16:19
prepared_stake 11,000 32310 rdx...zwgzrndh3 2023-09-16 10:06:25
exiting_stake -21,772 32295 32795 rdx...w0cz2wgku 2023-09-16 00:27:17
exiting_stake -41,771 32295 32795 rdx...zasnr49cq 2023-09-16 00:27:17
prepared_unstake -32,529 32294 rdx...zasnr49cq 2023-09-16 00:23:23
prepared_unstake -16,955 32294 rdx...w0cz2wgku 2023-09-16 00:19:00
prepared_stake 4,200 32287 rdx...4as4w9qck 2023-09-15 19:45:21
exiting_stake -247 32285 32785 rdx...t4cf4zrp7 2023-09-15 18:18:26
exiting_stake -1,085 32285 32785 rdx...3mqj7tm7a 2023-09-15 18:18:26
exiting_stake -2,639 32285 32785 rdx...aec0r0m63 2023-09-15 18:18:26
prepared_unstake -845 32284 rdx...3mqj7tm7a 2023-09-15 17:52:36
prepared_unstake -192 32284 rdx...t4cf4zrp7 2023-09-15 17:50:25
prepared_unstake -2,055 32284 rdx...aec0r0m63 2023-09-15 17:48:19
exiting_stake -95,000 32258 32758 rdx...zasnr49cq 2023-09-15 00:51:15
exiting_stake -95,000 32258 32758 rdx...w0cz2wgku 2023-09-15 00:51:15
prepared_unstake -73,996 32257 rdx...zasnr49cq 2023-09-15 00:29:30
prepared_unstake -73,996 32257 rdx...w0cz2wgku 2023-09-15 00:27:03
prepared_stake 800 32249 rdx...2ecj9tfum 2023-09-14 19:38:07
exiting_stake -9,127 32247 32747 rdx...2jqdzsqeh 2023-09-14 17:42:44
prepared_stake 100 32246 rdx...2jqdzsqeh 2023-09-14 17:07:31
prepared_unstake -7,110 32246 rdx...2jqdzsqeh 2023-09-14 17:04:23
prepared_stake 80,000 32237 rdx...djcrsuwsu 2023-09-14 11:45:48
exiting_stake -1,392 32237 32737 rdx...3hcnd9kex 2023-09-14 11:09:01
prepared_unstake -1,085 32236 rdx...3hcnd9kex 2023-09-14 10:56:28
prepared_stake 100 32232 rdx...74g42gc0n 2023-09-14 08:17:22
exiting_stake -594,868 32221 32721 rdx...dusk5x95k 2023-09-14 00:30:18
exiting_stake -95,000 32221 32721 rdx...zasnr49cq 2023-09-14 00:30:18
exiting_stake -95,000 32221 32721 rdx...w0cz2wgku 2023-09-14 00:30:18
prepared_unstake -74,009 32220 rdx...zasnr49cq 2023-09-14 00:11:01
prepared_unstake -74,009 32220 rdx...w0cz2wgku 2023-09-14 00:08:26
prepared_unstake -463,427 32220 rdx...dusk5x95k 2023-09-13 23:56:48
prepared_stake 470 32215 rdx...wjge4eyjc 2023-09-13 20:32:08
exiting_stake -56,197 32212 32712 rdx...r3g0tduzv 2023-09-13 18:20:15
exiting_stake -116 32212 32712 rdx...u4g5v8q86 2023-09-13 18:20:15
prepared_unstake -90 32211 rdx...u4g5v8q86 2023-09-13 18:16:11
prepared_unstake -43,782 32211 rdx...r3g0tduzv 2023-09-13 18:06:43
prepared_stake 144,050 32209 rdx...e8g94vw20 2023-09-13 16:50:47
exiting_stake -375,994 32206 32706 rdx...weq27ud9f 2023-09-13 14:13:28
prepared_unstake -292,937 32205 rdx...weq27ud9f 2023-09-13 13:48:42
exiting_stake -95,000 32186 32686 rdx...w0cz2wgku 2023-09-13 00:35:52
exiting_stake -95,000 32186 32686 rdx...zasnr49cq 2023-09-13 00:35:52
prepared_unstake -74,022 32185 rdx...zasnr49cq 2023-09-13 00:18:02
prepared_unstake -74,022 32185 rdx...w0cz2wgku 2023-09-13 00:16:23
exiting_stake -10,625 32183 32683 rdx...njqw4gp60 2023-09-12 22:28:12
prepared_unstake -8,279 32182 rdx...njqw4gp60 2023-09-12 21:56:03
exiting_stake -11,203 32181 32681 rdx...klquqxq86 2023-09-12 21:03:30
exiting_stake -11,203 32181 32681 rdx...lfcv2ckmc 2023-09-12 21:03:30
exiting_stake -56,958 32181 32681 rdx...nzcmz4w7t 2023-09-12 21:03:30
prepared_unstake -44,382 32180 rdx...nzcmz4w7t 2023-09-12 20:48:19
prepared_unstake -8,729 32180 rdx...klquqxq86 2023-09-12 20:39:34
prepared_unstake -8,729 32180 rdx...lfcv2ckmc 2023-09-12 20:37:41
exiting_stake -50,068 32173 32673 rdx...stgjyd207 2023-09-12 15:38:30
prepared_unstake -38,962 32172 rdx...stgjyd207 2023-09-12 15:00:48
prepared_unstake -53 32172 rdx...stgjyd207 2023-09-12 15:00:22
exiting_stake -101,115 32169 32669 rdx...rmsmnmvw5 2023-09-12 12:52:50
exiting_stake -505 32169 32669 rdx...m4gtxrmsw 2023-09-12 12:52:50
prepared_unstake -394 32168 rdx...m4gtxrmsw 2023-09-12 12:27:25
prepared_unstake -78,794 32168 rdx...rmsmnmvw5 2023-09-12 12:12:50
exiting_stake -12,870 32162 32662 rdx...zwgm94ryy 2023-09-12 07:55:20
prepared_unstake -10,029 32161 rdx...zwgm94ryy 2023-09-12 07:26:19
prepared_stake 1,500 32158 rdx...w7cx69akw 2023-09-12 05:33:28
exiting_stake -16,449 32158 32658 rdx...v4ckkumw9 2023-09-12 05:07:00
exiting_stake -23,465 32158 32658 rdx...fxgyhrqz6 2023-09-12 05:07:00
exiting_stake -9,386 32158 32658 rdx...89g8essd5 2023-09-12 05:07:00
prepared_unstake -12,818 32157 rdx...v4ckkumw9 2023-09-12 04:51:02
prepared_unstake -18,286 32157 rdx...fxgyhrqz6 2023-09-12 04:37:46
prepared_unstake -7,314 32157 rdx...89g8essd5 2023-09-12 04:26:36
exiting_stake -67,000 32150 32650 rdx...zasnr49cq 2023-09-11 23:31:47
exiting_stake -95,000 32150 32650 rdx...w0cz2wgku 2023-09-11 23:31:47
prepared_unstake -52,215 32149 rdx...zasnr49cq 2023-09-11 23:21:14
prepared_unstake -74,036 32149 rdx...w0cz2wgku 2023-09-11 23:18:45
prepared_stake 3,100 32147 rdx...t7cajes5m 2023-09-11 21:29:51
exiting_stake -2,207 32146 32646 rdx...fhclx5j2w 2023-09-11 20:47:17
prepared_unstake -1,720 32145 rdx...fhclx5j2w 2023-09-11 20:25:30
prepared_stake 130 32140 rdx...vmsmc90ak 2023-09-11 16:55:47
prepared_stake 3,000 32140 rdx...mggnueg7s 2023-09-11 16:54:42
exiting_stake -10,000 32136 32636 rdx...lmq9almem 2023-09-11 13:52:33
prepared_unstake -7,794 32135 rdx...lmq9almem 2023-09-11 13:30:43
prepared_stake 17,550 32134 rdx...88gr6l33m 2023-09-11 12:34:32
exiting_stake -0 32132 32632 rdx...j0c5g8c68 2023-09-11 11:11:49
prepared_unstake -0 32131 rdx...j0c5g8c68 2023-09-11 10:58:28
exiting_stake -2,394 32115 32615 rdx...mjsqraxne 2023-09-10 23:46:58
prepared_unstake -1,866 32114 rdx...mjsqraxne 2023-09-10 23:07:49
exiting_stake -95,000 32114 32614 rdx...w0cz2wgku 2023-09-10 23:06:42
prepared_unstake -74,049 32113 rdx...w0cz2wgku 2023-09-10 22:40:47
exiting_stake -970 32113 32613 rdx...k7qykrtzg 2023-09-10 22:26:20
prepared_unstake -756 32112 rdx...k7qykrtzg 2023-09-10 22:11:02
exiting_stake -100,000 32112 32612 rdx...lmqsw7qeq 2023-09-10 21:45:52
exiting_stake -100,000 32112 32612 rdx...r9g4cy0gv 2023-09-10 21:45:52
prepared_unstake -77,947 32111 rdx...r9g4cy0gv 2023-09-10 21:26:31
prepared_unstake -77,947 32111 rdx...lmqsw7qeq 2023-09-10 21:25:46
exiting_stake -106 32109 32609 rdx...zmcx0yc6x 2023-09-10 19:45:25
prepared_unstake -83 32108 rdx...zmcx0yc6x 2023-09-10 19:11:04
exiting_stake -623 32101 32601 rdx...pxckgkkcz 2023-09-10 14:22:13
exiting_stake -3,140 32101 32601 rdx...8jg3zk8fn 2023-09-10 14:22:13
prepared_unstake -486 32100 rdx...pxckgkkcz 2023-09-10 14:03:30
prepared_unstake -2,448 32100 rdx...8jg3zk8fn 2023-09-10 13:57:10
exiting_stake -100,949 32092 32592 rdx...c2qgy9la2 2023-09-10 08:20:35
prepared_unstake -78,694 32091 rdx...c2qgy9la2 2023-09-10 07:54:30
exiting_stake -11,525 32091 32591 rdx...zdsf5yzs6 2023-09-10 07:40:22
prepared_unstake -8,984 32090 rdx...zdsf5yzs6 2023-09-10 07:25:01
exiting_stake -1,102 32090 32590 rdx...qgg5wnc8j 2023-09-10 07:00:35
prepared_unstake -859 32089 rdx...qgg5wnc8j 2023-09-10 06:25:15
exiting_stake -105,778 32089 32589 rdx...2vq42vy0t 2023-09-10 06:20:34
exiting_stake -168,788 32089 32589 rdx...umskte270 2023-09-10 06:20:34
prepared_unstake -131,580 32088 rdx...umskte270 2023-09-10 06:15:57
prepared_unstake -82,460 32088 rdx...2vq42vy0t 2023-09-10 06:05:51
exiting_stake -95,000 32082 32582 rdx...w0cz2wgku 2023-09-10 01:40:14
prepared_unstake -74,061 32081 rdx...w0cz2wgku 2023-09-10 01:33:04
prepared_stake 400 32074 rdx...haq8e3hr3 2023-09-09 20:50:33
exiting_stake -611,593 32072 32572 rdx...5gcshw4nd 2023-09-09 18:48:43
prepared_unstake -476,812 32071 rdx...5gcshw4nd 2023-09-09 18:45:07
prepared_stake 15,000 32061 rdx...d5qskhgfc 2023-09-09 11:47:33
exiting_stake -2,521 32058 32558 rdx...yzqdkwvcp 2023-09-09 08:55:41
prepared_unstake -1,965 32057 rdx...yzqdkwvcp 2023-09-09 08:37:59
exiting_stake -29,588 32056 32556 rdx...m4syyk2as 2023-09-09 07:28:36
prepared_unstake -23,069 32055 rdx...m4syyk2as 2023-09-09 07:21:52
prepared_stake 1,000 32047 rdx...20g9perc5 2023-09-09 01:25:03
exiting_stake -18,000 32047 32547 rdx...85g2m5mr4 2023-09-09 01:03:24
prepared_unstake -14,035 32046 rdx...85g2m5mr4 2023-09-09 00:22:45
exiting_stake -95,000 32045 32545 rdx...zasnr49cq 2023-09-08 23:39:10
prepared_unstake -74,074 32044 rdx...zasnr49cq 2023-09-08 22:57:09
exiting_stake -6,000 32044 32544 rdx...w0cz2wgku 2023-09-08 22:55:50
prepared_unstake -4,678 32043 rdx...w0cz2wgku 2023-09-08 22:54:50
exiting_stake -1,000,005 32037 32537 rdx...nrqhzrfvt 2023-09-08 17:43:29
prepared_unstake -779,761 32036 rdx...nrqhzrfvt 2023-09-08 17:11:36
exiting_stake -2,531 32035 32535 rdx...2hgpvxcju 2023-09-08 16:14:51
prepared_unstake -1,973 32034 rdx...2hgpvxcju 2023-09-08 16:12:06
exiting_stake -9,900 32034 32534 rdx...9vgjpmhmd 2023-09-08 15:29:28
prepared_unstake -7,720 32033 rdx...9vgjpmhmd 2023-09-08 15:03:30
prepared_stake 259,999 32029 rdx...8wcm442e5 2023-09-08 12:10:12
exiting_stake -962 32029 32529 rdx...q8c6wq0vf 2023-09-08 11:45:17
prepared_unstake -750 32028 rdx...q8c6wq0vf 2023-09-08 11:27:23
exiting_stake -4,511 32027 32527 rdx...zxgn3qry8 2023-09-08 10:18:11
prepared_unstake -3,518 32026 rdx...zxgn3qry8 2023-09-08 09:45:58
exiting_stake -5,126 32026 32526 rdx...x2clcny8j 2023-09-08 09:33:58
exiting_stake -12,561 32026 32526 rdx...zmc20nmc5 2023-09-08 09:33:58
prepared_stake 2,286 32025 rdx...jrq2gfmum 2023-09-08 09:00:09
prepared_unstake -3,997 32025 rdx...x2clcny8j 2023-09-08 08:57:19
prepared_unstake -9,795 32025 rdx...zmc20nmc5 2023-09-08 08:53:50
prepared_stake 88,000 32024 rdx...xdq27t20l 2023-09-08 08:32:10
exiting_stake -11,318 32014 32514 rdx...csssggngs 2023-09-08 00:34:59
prepared_unstake -8,826 32013 rdx...csssggngs 2023-09-07 23:54:14
exiting_stake -95,000 32012 32512 rdx...zasnr49cq 2023-09-07 23:08:05
prepared_unstake -74,086 32011 rdx...zasnr49cq 2023-09-07 22:35:33
prepared_stake 180,810 32006 rdx...jlg5uqelv 2023-09-07 18:54:43
prepared_stake 375,622 32006 rdx...weq27ud9f 2023-09-07 18:41:16
exiting_stake -1,165 32004 32504 rdx...y9cmm29kz 2023-09-07 16:59:29
exiting_stake -1,163 32004 32504 rdx...nrg5md6nh 2023-09-07 16:59:29
prepared_unstake -909 32003 rdx...y9cmm29kz 2023-09-07 16:42:20
prepared_unstake -907 32003 rdx...nrg5md6nh 2023-09-07 16:41:31
exiting_stake -1,049 32003 32503 rdx...xmg2lr80p 2023-09-07 16:15:25
prepared_unstake -818 32002 rdx...xmg2lr80p 2023-09-07 16:10:56
exiting_stake -3,443 31982 32482 rdx...2uculujaf 2023-09-07 00:59:38
prepared_unstake -2,685 31981 rdx...2uculujaf 2023-09-07 00:19:55
exiting_stake -6,263 31981 32481 rdx...j6g32tx9h 2023-09-07 00:17:52
exiting_stake -95,000 31981 32481 rdx...zasnr49cq 2023-09-07 00:17:52
prepared_unstake -74,098 31980 rdx...zasnr49cq 2023-09-06 23:48:05
prepared_unstake -4,885 31980 rdx...j6g32tx9h 2023-09-06 23:37:12
exiting_stake -180,283 31975 32475 rdx...jcclvhfjd 2023-09-06 20:05:14
prepared_unstake -140,620 31974 rdx...jcclvhfjd 2023-09-06 19:56:16
exiting_stake -1,141 31974 32474 rdx...p2g9walpj 2023-09-06 19:23:27
exiting_stake -1,141 31974 32474 rdx...r0cjc9slm 2023-09-06 19:23:27
exiting_stake -1,141 31974 32474 rdx...n2qlqlajj 2023-09-06 19:23:27
exiting_stake -1,141 31974 32474 rdx...vzszfmj9p 2023-09-06 19:23:27
exiting_stake -1,073 31974 32474 rdx...rlq5r54ck 2023-09-06 19:23:27
prepared_unstake -890 31973 rdx...vzszfmj9p 2023-09-06 18:50:13
prepared_unstake -890 31973 rdx...r0cjc9slm 2023-09-06 18:48:09
prepared_unstake -890 31973 rdx...p2g9walpj 2023-09-06 18:46:11
prepared_unstake -890 31973 rdx...n2qlqlajj 2023-09-06 18:44:19
prepared_unstake -837 31973 rdx...rlq5r54ck 2023-09-06 18:41:47
exiting_stake -34,315 31958 32458 rdx...tdgwn0auu 2023-09-06 07:51:06
prepared_unstake -26,768 31957 rdx...tdgwn0auu 2023-09-06 07:48:14
prepared_stake 3,045 31943 rdx...usqtvn85q 2023-09-05 21:52:28
prepared_stake 190,000 31941 rdx...xdq27t20l 2023-09-05 20:05:12
prepared_stake 200 31937 rdx...4wgdqdvj4 2023-09-05 17:09:50
exiting_stake -50,162 31928 32428 rdx...29g5un9c3 2023-09-05 09:54:01
prepared_unstake -39,135 31927 rdx...29g5un9c3 2023-09-05 09:13:44
exiting_stake -5,402 31925 32425 rdx...nmq9t97yn 2023-09-05 07:34:58
prepared_unstake -4,214 31924 rdx...nmq9t97yn 2023-09-05 06:58:34
prepared_stake 2,370 31909 rdx...89q4v6hp9 2023-09-04 19:54:29
exiting_stake -11,407 31902 32402 rdx...r9gus3smg 2023-09-04 12:40:18
prepared_unstake -8,901 31901 rdx...r9gus3smg 2023-09-04 12:37:18
exiting_stake -675 31899 32399 rdx...stgjyd207 2023-09-04 10:10:19
prepared_unstake -526 31898 rdx...stgjyd207 2023-09-04 09:30:08
exiting_stake -90,000 31894 32394 rdx...zasnr49cq 2023-09-04 06:15:51
prepared_unstake -70,227 31893 rdx...zasnr49cq 2023-09-04 05:59:30
prepared_stake 122 31887 rdx...vlg8zs2vx 2023-09-04 00:53:32
prepared_stake 500 31877 rdx...udgdynjtx 2023-09-03 16:50:33
prepared_stake 128 31858 rdx...y0syudnmy 2023-09-03 01:20:49
prepared_stake 90 31857 rdx...22scepz78 2023-09-03 01:12:03
exiting_stake -39,704 31857 32357 rdx...5yckjzmfn 2023-09-03 00:31:20
prepared_unstake -30,987 31856 rdx...5yckjzmfn 2023-09-02 23:44:03
exiting_stake -95,000 31856 32356 rdx...zasnr49cq 2023-09-02 23:42:58
prepared_unstake -74,142 31855 rdx...zasnr49cq 2023-09-02 23:42:02
prepared_stake 3,600 31840 rdx...7wqumudlm 2023-09-02 11:37:45
prepared_stake 2,761 31837 rdx...afsyjmy4y 2023-09-02 08:55:00
exiting_stake -95,000 31831 32331 rdx...zasnr49cq 2023-09-02 03:49:07
prepared_unstake -74,151 31830 rdx...zasnr49cq 2023-09-02 03:01:36
prepared_stake 325 31819 rdx...qjsnfhsqr 2023-09-01 18:38:37
exiting_stake -1,321 31818 32318 rdx...kygp777hx 2023-09-01 17:19:46
prepared_unstake -1,031 31817 rdx...kygp777hx 2023-09-01 17:12:40
exiting_stake -20,607 31814 32314 rdx...y4svyvffe 2023-09-01 14:05:57
prepared_unstake -16,086 31813 rdx...y4svyvffe 2023-09-01 13:37:31
exiting_stake -95,000 31798 32298 rdx...zasnr49cq 2023-09-01 01:42:22
prepared_unstake -74,163 31797 rdx...zasnr49cq 2023-09-01 01:41:54
exiting_stake -23,963 31797 32297 rdx...wxclgcf6a 2023-09-01 00:56:57
prepared_unstake -18,707 31796 rdx...wxclgcf6a 2023-09-01 00:50:39
prepared_stake 1,000 31796 rdx...6ss27dev6 2023-09-01 00:37:14
prepared_stake 2,000 31794 rdx...urgwv6m9z 2023-08-31 22:45:48
prepared_stake 4,938 31791 rdx...7eqh2mp72 2023-08-31 21:02:05
prepared_stake 1,000 31791 rdx...kug3hwzzx 2023-08-31 20:46:45
prepared_stake 7,000 31782 rdx...nvq27sxgu 2023-08-31 13:59:31
exiting_stake -1,127 31781 32281 rdx...22cep2fyr 2023-08-31 12:37:29
prepared_unstake -880 31780 rdx...22cep2fyr 2023-08-31 12:27:59
exiting_stake -95,000 31763 32263 rdx...zasnr49cq 2023-08-30 22:45:02
prepared_unstake -74,176 31762 rdx...zasnr49cq 2023-08-30 22:35:56
prepared_stake 800 31747 rdx...j7s6k0sxt 2023-08-30 10:05:50
exiting_stake -1,090 31737 32237 rdx...gyqftyy2c 2023-08-30 02:02:04
prepared_unstake -851 31736 rdx...gyqftyy2c 2023-08-30 01:43:22
exiting_stake -39,668 31732 32232 rdx...qusd7fyua 2023-08-29 22:04:02
prepared_unstake -30,977 31731 rdx...qusd7fyua 2023-08-29 21:32:08
prepared_stake 900 31721 rdx...t7cajes5m 2023-08-29 13:33:05
prepared_stake 5,000 31720 rdx...lvshckdth 2023-08-29 12:38:59
exiting_stake -95,000 31704 32204 rdx...zasnr49cq 2023-08-29 00:09:07
prepared_unstake -74,196 31703 rdx...zasnr49cq 2023-08-29 00:04:40
exiting_stake -21,937 31699 32199 rdx...j0c5g8c68 2023-08-28 20:17:58
prepared_unstake -17,134 31698 rdx...j0c5g8c68 2023-08-28 19:41:47
exiting_stake -31,431 31698 32198 rdx...dygrpt4sx 2023-08-28 19:33:03
prepared_unstake -24,548 31697 rdx...dygrpt4sx 2023-08-28 19:19:42
prepared_stake 5,985 31697 rdx...2fsunfnnp 2023-08-28 19:09:34
prepared_stake 300,000 31688 rdx...5jqg4hs32 2023-08-28 12:10:23
exiting_stake -589 31677 32177 rdx...3vs247zm8 2023-08-28 03:03:34
prepared_unstake -460 31676 rdx...3vs247zm8 2023-08-28 02:31:28
exiting_stake -95,000 31676 32176 rdx...zasnr49cq 2023-08-28 02:16:03
prepared_unstake -74,206 31675 rdx...zasnr49cq 2023-08-28 02:00:11
exiting_stake -300,001 31665 32165 rdx...dusk5x95k 2023-08-27 17:50:22
prepared_unstake -234,348 31664 rdx...dusk5x95k 2023-08-27 17:08:17
exiting_stake -1,239 31654 32154 rdx...smczqpd5f 2023-08-27 09:11:30
prepared_unstake -968 31653 rdx...smczqpd5f 2023-08-27 08:32:21
exiting_stake -2,500 31653 32153 rdx...c4cd99r5x 2023-08-27 08:23:30
prepared_unstake -1,953 31652 rdx...c4cd99r5x 2023-08-27 08:11:09
exiting_stake -95,000 31646 32146 rdx...zasnr49cq 2023-08-27 02:47:48
prepared_unstake -74,217 31645 rdx...zasnr49cq 2023-08-27 02:10:41
exiting_stake -171 31642 32142 rdx...a0gsdq9ar 2023-08-26 23:41:05
prepared_unstake -134 31641 rdx...a0gsdq9ar 2023-08-26 23:29:35
prepared_stake 10,000 31636 rdx...42cm0n4nn 2023-08-26 19:41:36
prepared_stake 435 31628 rdx...t3ggy79h5 2023-08-26 12:43:18
exiting_stake -95,000 31614 32114 rdx...zasnr49cq 2023-08-26 02:12:55
exiting_stake -95,000 31614 32114 rdx...5yckjzmfn 2023-08-26 02:12:55
prepared_unstake -74,228 31613 rdx...zasnr49cq 2023-08-26 01:32:01
prepared_unstake -74,228 31613 rdx...5yckjzmfn 2023-08-26 01:28:12
prepared_stake 20,000 31602 rdx...lvshckdth 2023-08-25 17:43:36
prepared_stake 10,505 31600 rdx...elgvm8uxm 2023-08-25 16:00:04
exiting_stake -95,000 31579 32079 rdx...5yckjzmfn 2023-08-25 00:26:57
prepared_unstake -74,241 31578 rdx...5yckjzmfn 2023-08-25 00:11:45
prepared_stake 1,222 31576 rdx...zwgzrndh3 2023-08-24 22:48:42
exiting_stake -1,071 31574 32074 rdx...7ucdttr8c 2023-08-24 20:41:16
prepared_unstake -837 31573 rdx...7ucdttr8c 2023-08-24 20:38:14
exiting_stake -12,387 31566 32066 rdx...0msdghtur 2023-08-24 14:29:05
prepared_unstake -9,680 31565 rdx...0msdghtur 2023-08-24 14:13:56
prepared_stake 5,000 31563 rdx...wfs2h9wl5 2023-08-24 12:35:46
prepared_stake 91 31548 rdx...m9srqpgsw 2023-08-24 00:47:20
exiting_stake -95,000 31547 32047 rdx...5yckjzmfn 2023-08-23 23:55:43
prepared_unstake -74,252 31546 rdx...5yckjzmfn 2023-08-23 23:23:43
prepared_stake 750 31542 rdx...fushwhnjk 2023-08-23 20:37:36
exiting_stake -10,220 31541 32041 rdx...23c4993rn 2023-08-23 19:41:58
prepared_unstake -7,988 31540 rdx...23c4993rn 2023-08-23 19:27:08
exiting_stake -5,537 31536 32036 rdx...jes3qm87c 2023-08-23 16:08:46
prepared_unstake -4,328 31535 rdx...jes3qm87c 2023-08-23 15:46:33
exiting_stake -95,000 31514 32014 rdx...zasnr49cq 2023-08-23 00:30:12
prepared_unstake -74,264 31513 rdx...zasnr49cq 2023-08-23 00:09:59
prepared_stake 1,000 31509 rdx...5ds2susra 2023-08-22 21:07:58
exiting_stake -95,000 31479 31979 rdx...zasnr49cq 2023-08-22 00:13:21
prepared_stake 118 31478 rdx...vlg8zs2vx 2023-08-22 00:12:01
prepared_unstake -74,276 31478 rdx...zasnr49cq 2023-08-22 00:08:22
prepared_stake 717,000 31477 rdx...tqslcy8el 2023-08-21 23:17:42
exiting_stake -4,398 31472 31972 rdx...3kqu0dvy3 2023-08-21 19:27:17
prepared_unstake -3,439 31471 rdx...3kqu0dvy3 2023-08-21 19:00:46
prepared_stake 1,091 31470 rdx...2jqdzsqeh 2023-08-21 18:08:52
exiting_stake -23,280 31459 31959 rdx...dfspanv5n 2023-08-21 10:36:54
prepared_unstake -18,204 31458 rdx...dfspanv5n 2023-08-21 10:04:51
exiting_stake -413 31455 31955 rdx...3tsa0jemt 2023-08-21 08:01:12
prepared_unstake -323 31454 rdx...3tsa0jemt 2023-08-21 07:37:38
exiting_stake -212,012 31447 31947 rdx...8ns62280n 2023-08-21 02:54:00
prepared_unstake -165,788 31446 rdx...8ns62280n 2023-08-21 02:33:29
exiting_stake -95,000 31442 31942 rdx...5yckjzmfn 2023-08-20 23:39:59
prepared_unstake -74,289 31441 rdx...5yckjzmfn 2023-08-20 23:04:46
prepared_stake 10,000 31432 rdx...29g5un9c3 2023-08-20 17:37:56
prepared_stake 4,990 31430 rdx...7eqh2mp72 2023-08-20 16:25:35
exiting_stake -60,000 31382 31882 rdx...7jger0luq 2023-08-19 08:47:40
prepared_unstake -46,933 31381 rdx...7jger0luq 2023-08-19 08:10:16
exiting_stake -5,101 31370 31870 rdx...engyjsk99 2023-08-19 01:12:54
prepared_unstake -3,990 31369 rdx...engyjsk99 2023-08-19 01:10:33
exiting_stake -832,896 31357 31857 rdx...wrccm4922 2023-08-18 17:00:21
prepared_unstake -651,580 31356 rdx...wrccm4922 2023-08-18 16:41:21
prepared_stake 400 31356 rdx...uqsc74ve5 2023-08-18 16:33:30
prepared_stake 16,744 31353 rdx...slgqr23r3 2023-08-18 14:54:17
prepared_stake 454 31353 rdx...85g2m5mr4 2023-08-18 14:25:55
exiting_stake -70,068 31353 31853 rdx...sgshr8qpp 2023-08-18 14:17:08
prepared_unstake -54,815 31352 rdx...sgshr8qpp 2023-08-18 14:07:55
exiting_stake -1,289 31348 31848 rdx...jmq4crrep 2023-08-18 11:03:14
prepared_unstake -1,009 31347 rdx...jmq4crrep 2023-08-18 10:31:32
prepared_stake 10,000 31344 rdx...29g5un9c3 2023-08-18 08:59:14
prepared_stake 7,870 31343 rdx...2fsunfnnp 2023-08-18 08:03:13
exiting_stake -95,000 31329 31829 rdx...5yckjzmfn 2023-08-17 23:00:10
prepared_unstake -74,329 31328 rdx...5yckjzmfn 2023-08-17 22:24:13
prepared_stake 11,568 31312 rdx...r9g8mzw3u 2023-08-17 12:25:20
exiting_stake -35,000 31292 31792 rdx...zasnr49cq 2023-08-16 23:24:07
prepared_unstake -27,389 31291 rdx...zasnr49cq 2023-08-16 23:13:23
exiting_stake -903 31288 31788 rdx...t3ggy79h5 2023-08-16 20:54:06
prepared_unstake -707 31287 rdx...t3ggy79h5 2023-08-16 20:31:34
prepared_stake 4,000 31285 rdx...29g5un9c3 2023-08-16 19:23:58
prepared_stake 5,000 31284 rdx...29g5un9c3 2023-08-16 19:02:44
exiting_stake -25,927 31284 31784 rdx...pzqhkdsuw 2023-08-16 18:26:11
prepared_unstake -20,290 31283 rdx...pzqhkdsuw 2023-08-16 18:12:13
exiting_stake -42,291 31272 31772 rdx...qyse2vr0d 2023-08-16 10:23:45
prepared_unstake -33,098 31271 rdx...qyse2vr0d 2023-08-16 10:08:20
exiting_stake -8,660 31262 31762 rdx...mxcnnjzwd 2023-08-16 03:50:35
prepared_unstake -6,778 31261 rdx...mxcnnjzwd 2023-08-16 03:48:41
exiting_stake -446 31259 31759 rdx...v3gzve47a 2023-08-16 01:50:48
prepared_unstake -349 31258 rdx...v3gzve47a 2023-08-16 01:19:47
prepared_stake 5,280 31250 rdx...hfs2yc0p8 2023-08-15 20:15:01
exiting_stake -111,204 31236 31736 rdx...sagaleq9l 2023-08-15 10:23:52
prepared_unstake -87,046 31235 rdx...sagaleq9l 2023-08-15 10:07:46
exiting_stake -413,732 31228 31728 rdx...9pce08gll 2023-08-15 05:06:39
prepared_unstake -323,864 31227 rdx...9pce08gll 2023-08-15 04:52:08
exiting_stake -10,746 31222 31722 rdx...u2q9nmyzg 2023-08-15 01:02:43
exiting_stake -22,069 31222 31722 rdx...s7cl4f3rh 2023-08-15 01:02:43
prepared_unstake -17,276 31221 rdx...s7cl4f3rh 2023-08-15 00:46:12
prepared_unstake -8,412 31221 rdx...u2q9nmyzg 2023-08-15 00:28:05
prepared_stake 1,990 31207 rdx...7gsps05nd 2023-08-14 15:51:13
exiting_stake -1,169 31199 31699 rdx...t3gjf04v9 2023-08-14 10:08:15
prepared_unstake -915 31198 rdx...t3gjf04v9 2023-08-14 09:48:05
prepared_stake 2,000 31193 rdx...29g5un9c3 2023-08-14 06:46:01
prepared_stake 10,000 31187 rdx...h5gf39enr 2023-08-14 02:52:42
prepared_stake 1,077 31183 rdx...hhshsgksc 2023-08-14 00:18:22
exiting_stake -527 31183 31683 rdx...97c29q90t 2023-08-13 23:55:14
prepared_unstake -413 31182 rdx...97c29q90t 2023-08-13 23:34:46
prepared_stake 70,000 31149 rdx...sgshr8qpp 2023-08-13 02:56:25
prepared_stake 25,000 31125 rdx...j2g9fra7y 2023-08-12 11:34:46
prepared_stake 5,000 31121 rdx...cfqzqnpza 2023-08-12 09:16:07
exiting_stake -10,241 31120 31620 rdx...smcx2na9d 2023-08-12 08:09:26
prepared_stake 700 31119 rdx...j7s6k0sxt 2023-08-12 07:58:06
prepared_unstake -8,020 31119 rdx...smcx2na9d 2023-08-12 07:35:55
exiting_stake -2,407 31113 31613 rdx...dgq8mkhk3 2023-08-12 03:48:13
prepared_unstake -1,885 31112 rdx...dgq8mkhk3 2023-08-12 03:30:32
prepared_stake 19,000 31091 rdx...29g5un9c3 2023-08-11 14:05:41
prepared_stake 5,000 31083 rdx...lvshckdth 2023-08-11 09:11:13
prepared_stake 10,000 31011 rdx...3tc6ta6lp 2023-08-09 11:38:51
prepared_stake 2,687 30992 rdx...mxcnnjzwd 2023-08-08 23:37:33
prepared_stake 352,900 30987 rdx...rssj8r35y 2023-08-08 20:32:12
prepared_stake 220,000 30985 rdx...rssj8r35y 2023-08-08 19:17:11
prepared_stake 379,354 30956 rdx...jqqfqt9c4 2023-08-08 01:16:57
exiting_stake -95,000 30955 31455 rdx...zasnr49cq 2023-08-08 00:04:25
prepared_unstake -74,462 30954 rdx...zasnr49cq 2023-08-07 23:38:48
prepared_stake 1,000 30951 rdx...5jsuy3fqa 2023-08-07 21:50:33
exiting_stake -83 30951 31451 rdx...psckl4fvc 2023-08-07 21:33:02
prepared_unstake -65 30950 rdx...psckl4fvc 2023-08-07 20:57:47
prepared_stake 100 30950 rdx...5jsuy3fqa 2023-08-07 20:56:19
prepared_stake 120 30942 rdx...vmsmc90ak 2023-08-07 15:56:53
exiting_stake -95,001 30922 31422 rdx...zasnr49cq 2023-08-07 03:29:48
prepared_unstake -74,474 30921 rdx...zasnr49cq 2023-08-07 02:53:16
prepared_stake 379,183 30917 rdx...jqqfqt9c4 2023-08-07 00:38:52
prepared_stake 7,676 30915 rdx...8nsv8dnqq 2023-08-06 23:20:23
prepared_stake 46,800 30911 rdx...jcclvhfjd 2023-08-06 20:38:42
prepared_stake 40,000 30907 rdx...ygs3gqvxc 2023-08-06 18:43:44
prepared_stake 2,998 30902 rdx...v8glfc6sx 2023-08-06 14:45:41
prepared_stake 3,000 30884 rdx...2aq0qg8ul 2023-08-05 23:02:03
prepared_stake 825,000 30871 rdx...j2g9fra7y 2023-08-05 11:44:50
exiting_stake -95,000 30855 31355 rdx...zasnr49cq 2023-08-05 01:56:38
prepared_unstake -74,497 30854 rdx...zasnr49cq 2023-08-05 01:33:49
prepared_stake 35,900 30845 rdx...knqmz0zqp 2023-08-04 20:29:40
prepared_stake 22,080 30842 rdx...mtgkgrnsa 2023-08-04 18:22:13
prepared_stake 900 30841 rdx...k7qqxetsl 2023-08-04 17:33:57
prepared_stake 3,001 30838 rdx...feqw3udsu 2023-08-04 15:56:53
prepared_stake 1,000 30823 rdx...ypct48j88 2023-08-04 06:47:50
prepared_stake 123 30809 rdx...vlg8zs2vx 2023-08-03 21:57:31
exiting_stake -95,000 30775 31275 rdx...zasnr49cq 2023-08-03 00:50:33
prepared_unstake -74,526 30774 rdx...zasnr49cq 2023-08-03 00:37:44
prepared_stake 2,000 30770 rdx...7eqh2mp72 2023-08-02 21:53:08
exiting_stake -1,029 30764 31264 rdx...kngqwpvc2 2023-08-02 18:04:20
prepared_unstake -807 30763 rdx...kngqwpvc2 2023-08-02 17:41:11
exiting_stake -1,029 30763 31263 rdx...5rsk6r6rc 2023-08-02 17:28:22
exiting_stake -1,029 30763 31263 rdx...u0gzqy7ls 2023-08-02 17:28:22
prepared_unstake -807 30762 rdx...5rsk6r6rc 2023-08-02 17:22:44
prepared_unstake -807 30762 rdx...u0gzqy7ls 2023-08-02 17:22:08
prepared_stake 1,904 30759 rdx...nns5eugfh 2023-08-02 15:16:42
prepared_stake 6,039 30757 rdx...85g2m5mr4 2023-08-02 14:15:21
exiting_stake -8,888 30744 31244 rdx...kzg99c0nj 2023-08-02 05:56:45
prepared_unstake -6,973 30743 rdx...kzg99c0nj 2023-08-02 05:41:52
exiting_stake -95,000 30736 31236 rdx...5yckjzmfn 2023-08-02 01:10:02
prepared_unstake -74,539 30735 rdx...5yckjzmfn 2023-08-02 00:58:47
prepared_stake 1,000 30718 rdx...qzs0z9dug 2023-08-01 14:52:59
prepared_stake 500 30718 rdx...nzsvfcjpu 2023-08-01 14:32:26
prepared_stake 20,500 30716 rdx...y4svyvffe 2023-08-01 13:41:00
prepared_stake 16,900 30674 rdx...2ngrp3nfa 2023-07-31 12:35:13
exiting_stake -18,119 30645 31145 rdx...4dscg78ex 2023-07-30 19:06:40
prepared_unstake -14,223 30644 rdx...4dscg78ex 2023-07-30 18:33:14
prepared_stake 15,000 30632 rdx...4hc6vpdh6 2023-07-30 11:36:17
exiting_stake -95,000 30624 31124 rdx...zasnr49cq 2023-07-30 06:30:39
prepared_unstake -74,579 30623 rdx...zasnr49cq 2023-07-30 06:06:05
prepared_stake 21,823 30599 rdx...j0c5g8c68 2023-07-29 15:45:30
prepared_stake 4,000 30595 rdx...hwsgk0z5f 2023-07-29 13:13:28
prepared_stake 300,000 30566 rdx...pageknua8 2023-07-28 20:27:12
exiting_stake -95,000 30544 31044 rdx...w0cz2wgku 2023-07-28 06:30:24
prepared_unstake -74,608 30543 rdx...w0cz2wgku 2023-07-28 06:17:51
exiting_stake -1,019 30521 31021 rdx...mqsulncd2 2023-07-27 16:55:43
prepared_unstake -800 30520 rdx...mqsulncd2 2023-07-27 16:35:00
exiting_stake -89,398 30509 31009 rdx...l5qfvmfcu 2023-07-27 09:34:37
prepared_unstake -70,219 30508 rdx...l5qfvmfcu 2023-07-27 09:12:41
exiting_stake -27,048 30507 31007 rdx...29g5un9c3 2023-07-27 08:22:03
prepared_unstake -21,246 30506 rdx...29g5un9c3 2023-07-27 07:53:17
exiting_stake -95,000 30503 31003 rdx...zasnr49cq 2023-07-27 05:55:22
prepared_unstake -74,622 30502 rdx...zasnr49cq 2023-07-27 05:34:59
exiting_stake -2,000 30477 30977 rdx...jmq4crrep 2023-07-26 14:03:57
prepared_unstake -1,571 30476 rdx...jmq4crrep 2023-07-26 13:59:23
exiting_stake -95,000 30465 30965 rdx...5yckjzmfn 2023-07-26 06:43:44
prepared_unstake -74,636 30464 rdx...5yckjzmfn 2023-07-26 06:41:24
exiting_stake -2,076 30425 30925 rdx...h0qx62pjk 2023-07-25 06:09:14
prepared_unstake -1,631 30424 rdx...h0qx62pjk 2023-07-25 05:49:01
exiting_stake -307,314 30415 30915 rdx...tqslcy8el 2023-07-25 00:08:18
prepared_unstake -241,495 30414 rdx...tqslcy8el 2023-07-24 23:47:01
prepared_stake 116 30412 rdx...vlg8zs2vx 2023-07-24 22:23:14
prepared_stake 2,000 30409 rdx...4lswcz8wx 2023-07-24 20:41:41
exiting_stake -2,353 30392 30892 rdx...fqs3w79fv 2023-07-24 10:06:59
prepared_unstake -1,849 30391 rdx...fqs3w79fv 2023-07-24 09:42:57
exiting_stake -822,571 30371 30871 rdx...j2g9fra7y 2023-07-23 21:18:05
prepared_unstake -646,533 30370 rdx...j2g9fra7y 2023-07-23 20:59:40
prepared_stake 5,000 30360 rdx...jvcf5emg9 2023-07-23 14:58:05
prepared_stake 5,505 30353 rdx...85g2m5mr4 2023-07-23 10:45:54
prepared_stake 1,000 30315 rdx...85gw8frd5 2023-07-22 09:15:27
exiting_stake -50,599 30307 30807 rdx...engyjsk99 2023-07-22 04:06:57
prepared_unstake -39,782 30306 rdx...engyjsk99 2023-07-22 03:52:03
prepared_stake 500 30298 rdx...c2cm4hzwh 2023-07-21 22:21:15
exiting_stake -98 30294 30794 rdx...fasemyhpx 2023-07-21 19:47:25
prepared_unstake -77 30293 rdx...fasemyhpx 2023-07-21 19:19:30
prepared_stake 7,957 30289 rdx...2jqdzsqeh 2023-07-21 17:15:04
prepared_stake 899 30284 rdx...t3ggy79h5 2023-07-21 13:53:12
prepared_stake 13,000 30273 rdx...29g5un9c3 2023-07-21 06:59:08
prepared_stake 50,000 30255 rdx...4cqgpqqrr 2023-07-20 19:43:53
exiting_stake -1,122 30243 30743 rdx...0kclm466l 2023-07-20 11:58:29
prepared_unstake -883 30242 rdx...0kclm466l 2023-07-20 11:27:42
prepared_stake 25,850 30195 rdx...l5qfvmfcu 2023-07-19 05:24:39
exiting_stake -2,222 30181 30681 rdx...skgcmcenc 2023-07-18 20:28:03
prepared_unstake -1,748 30180 rdx...skgcmcenc 2023-07-18 20:24:48
exiting_stake -60,000 30175 30675 rdx...7ygkc58qz 2023-07-18 16:43:02
prepared_unstake -47,204 30174 rdx...7ygkc58qz 2023-07-18 16:06:59
exiting_stake -60,000 30174 30674 rdx...mpg8lunl9 2023-07-18 16:04:44
prepared_unstake -47,204 30173 rdx...mpg8lunl9 2023-07-18 16:04:11
exiting_stake -2,136 30173 30673 rdx...0dqdluahn 2023-07-18 15:22:53
prepared_unstake -1,680 30172 rdx...0dqdluahn 2023-07-18 15:19:46
prepared_stake 2,000 30163 rdx...zwgm94ryy 2023-07-18 09:18:05
exiting_stake -1,124 30145 30645 rdx...jecrwkcmt 2023-07-17 21:35:58
prepared_unstake -884 30144 rdx...jecrwkcmt 2023-07-17 21:08:23
prepared_stake 325 30143 rdx...7eqh2mp72 2023-07-17 20:48:01
prepared_stake 33,600 30142 rdx...4cqgpqqrr 2023-07-17 19:46:39
exiting_stake -97,150 30139 30639 rdx...dqs9dk0pt 2023-07-17 17:53:28
prepared_unstake -76,444 30138 rdx...dqs9dk0pt 2023-07-17 17:25:52
prepared_stake 5,938 30135 rdx...mxcnnjzwd 2023-07-17 15:33:04
prepared_stake 5,000 30134 rdx...84sld0hq9 2023-07-17 14:55:36
exiting_stake -10,000 30132 30632 rdx...5rcezsuyf 2023-07-17 13:27:02
prepared_unstake -7,869 30131 rdx...5rcezsuyf 2023-07-17 12:55:48
prepared_stake 100,000 30118 rdx...c2qgy9la2 2023-07-17 04:46:58
prepared_stake 12,300 30100 rdx...fjcxr24yv 2023-07-16 18:01:50
exiting_stake -139 30098 30598 rdx...dfcldkfcg 2023-07-16 16:09:02
prepared_unstake -109 30097 rdx...dfcldkfcg 2023-07-16 16:02:02
exiting_stake -436,461 30090 30590 rdx...2yg4kegxc 2023-07-16 11:09:33
prepared_unstake -343,518 30089 rdx...2yg4kegxc 2023-07-16 10:59:00
exiting_stake -634 30074 30574 rdx...n6s95m370 2023-07-16 01:30:16
prepared_unstake -499 30073 rdx...n6s95m370 2023-07-16 01:06:58
prepared_stake 500 30065 rdx...fcqvx4v8t 2023-07-15 20:34:01
prepared_stake 1,439 30060 rdx...6vcelyk2y 2023-07-15 17:30:20
prepared_stake 800 30053 rdx...udgdynjtx 2023-07-15 12:50:13
prepared_stake 8,660 30052 rdx...y0gvc2lwj 2023-07-15 12:21:37
prepared_stake 8,930 30037 rdx...k5sax4vqu 2023-07-15 02:23:00
prepared_stake 97,000 30031 rdx...dqs9dk0pt 2023-07-14 22:41:16
prepared_stake 100 30031 rdx...dqs9dk0pt 2023-07-14 22:40:09
exiting_stake -120,241 30022 30522 rdx...e8q04s4ql 2023-07-14 16:24:14
exiting_stake -200,600 30022 30522 rdx...gmqdn02lp 2023-07-14 16:24:14
prepared_unstake -157,935 30021 rdx...gmqdn02lp 2023-07-14 16:06:18
prepared_unstake -94,667 30021 rdx...e8q04s4ql 2023-07-14 15:59:15
exiting_stake -1,066 30017 30517 rdx...scgx97ewg 2023-07-14 13:23:06
prepared_unstake -840 30016 rdx...scgx97ewg 2023-07-14 13:22:02
prepared_stake 2,000 30013 rdx...a7ql7r6gw 2023-07-14 11:35:37
prepared_stake 14,000 30006 rdx...29g5un9c3 2023-07-14 07:03:40
exiting_stake -4,009 29992 30492 rdx...pvsj90r36 2023-07-13 22:30:58
prepared_unstake -3,157 29991 rdx...pvsj90r36 2023-07-13 22:02:30
prepared_stake 350 29991 rdx...7eqh2mp72 2023-07-13 21:54:03
exiting_stake -1,102 29987 30487 rdx...w7qcs8k9g 2023-07-13 19:26:16
prepared_unstake -868 29986 rdx...w7qcs8k9g 2023-07-13 18:50:08
prepared_stake 350 29958 rdx...xas2qur2y 2023-07-13 01:55:15
prepared_stake 3,000 29956 rdx...22qeeypwq 2023-07-13 00:25:45
prepared_stake 10,000 29953 rdx...2ngrp3nfa 2023-07-12 22:15:19
exiting_stake -700 29949 30449 rdx...k2ggndwpt 2023-07-12 19:35:07
prepared_unstake -551 29948 rdx...k2ggndwpt 2023-07-12 19:29:37
prepared_stake 1,680 29946 rdx...jrq2gfmum 2023-07-12 18:16:35
prepared_stake 2,500 29945 rdx...t7gc6l6ux 2023-07-12 17:34:53
exiting_stake -4,265 29945 30445 rdx...fmcaz2smp 2023-07-12 17:08:25
prepared_unstake -3,359 29944 rdx...fmcaz2smp 2023-07-12 17:00:44
prepared_stake 24,900 29943 rdx...l5qfvmfcu 2023-07-12 16:25:04
prepared_stake 7,200 29942 rdx...q0cqkfjkr 2023-07-12 15:45:12
prepared_stake 500 29941 rdx...m4gtxrmsw 2023-07-12 14:45:16
prepared_stake 1,000 29905 rdx...70sln022t 2023-07-11 16:49:07
exiting_stake -25,506 29893 30393 rdx...6aceme9hc 2023-07-11 09:21:17
prepared_unstake -20,094 29892 rdx...6aceme9hc 2023-07-11 09:06:21
prepared_stake 10,000 29864 rdx...qdseadl37 2023-07-10 15:49:07
exiting_stake -481 29858 30358 rdx...rmsmnmvw5 2023-07-10 12:04:46
prepared_stake 1,000 29857 rdx...t0qw78jmm 2023-07-10 11:55:48
prepared_unstake -379 29857 rdx...rmsmnmvw5 2023-07-10 11:32:12
prepared_stake 48,000 29855 rdx...rmsmnmvw5 2023-07-10 10:28:36
prepared_stake 91 29839 rdx...vlg8zs2vx 2023-07-10 00:40:05
prepared_stake 39,310 29833 rdx...qusd7fyua 2023-07-09 20:46:45
prepared_stake 42,000 29830 rdx...qyse2vr0d 2023-07-09 19:19:26
prepared_stake 1,000 29824 rdx...t7c955cmx 2023-07-09 15:46:40
prepared_stake 75,000 29793 rdx...rfg2d70lh 2023-07-08 20:58:37
exiting_stake -1,007 29782 30282 rdx...xzc3hj0ep 2023-07-08 13:52:50
prepared_unstake -794 29781 rdx...xzc3hj0ep 2023-07-08 13:46:46
prepared_stake 1,700 29779 rdx...kug3hwzzx 2023-07-08 12:23:27
exiting_stake -52,361 29742 30242 rdx...w3gxy26kl 2023-07-07 14:20:59
prepared_stake 1,000 29741 rdx...gwqvvx70m 2023-07-07 14:13:48
prepared_unstake -41,280 29741 rdx...w3gxy26kl 2023-07-07 14:01:09
prepared_stake 1,530 29740 rdx...5lqt9my4m 2023-07-07 13:38:48
prepared_stake 820,000 29720 rdx...j2g9fra7y 2023-07-07 01:37:17
exiting_stake -1,056 29712 30212 rdx...04sg7nlnp 2023-07-06 20:50:58
prepared_unstake -833 29711 rdx...04sg7nlnp 2023-07-06 20:40:57
exiting_stake -2,758 29710 30210 rdx...6wchs9hm5 2023-07-06 19:39:57
prepared_unstake -2,175 29709 rdx...6wchs9hm5 2023-07-06 19:29:59
exiting_stake -40,772 29686 30186 rdx...gvs2pgxdk 2023-07-06 04:37:20
prepared_unstake -32,152 29685 rdx...gvs2pgxdk 2023-07-06 04:32:02
exiting_stake -240 29681 30181 rdx...22g4qhmm4 2023-07-06 01:26:03
prepared_unstake -190 29680 rdx...22g4qhmm4 2023-07-06 01:10:24
prepared_stake 91 29679 rdx...vlg8zs2vx 2023-07-06 00:44:27
exiting_stake -5,982 29673 30173 rdx...8fcahyt0j 2023-07-05 20:29:27
prepared_unstake -4,718 29672 rdx...8fcahyt0j 2023-07-05 19:57:24
prepared_stake 142,000 29671 rdx...e8g94vw20 2023-07-05 19:23:39
prepared_stake 360,000 29670 rdx...tsq5g96xk 2023-07-05 19:09:48
prepared_stake 2,700 29668 rdx...6tcvk8ved 2023-07-05 17:34:25
prepared_stake 5,200 29664 rdx...85g2m5mr4 2023-07-05 14:59:23
prepared_stake 700 29661 rdx...85g2m5mr4 2023-07-05 13:17:40
exiting_stake -8,483 29653 30153 rdx...l0ssy80rd 2023-07-05 07:57:46
prepared_unstake -6,691 29652 rdx...l0ssy80rd 2023-07-05 07:57:41
exiting_stake -50,130 29640 30140 rdx...0lsuyavw4 2023-07-04 23:57:11
prepared_unstake -39,540 29639 rdx...0lsuyavw4 2023-07-04 23:29:11
prepared_stake 435,489 29627 rdx...2yg4kegxc 2023-07-04 16:22:55
exiting_stake -213 29625 30125 rdx...zggd0462j 2023-07-04 14:25:48
prepared_unstake -168 29624 rdx...zggd0462j 2023-07-04 14:20:50
exiting_stake -21,000 29563 30063 rdx...gvs2pgxdk 2023-07-02 21:18:49
prepared_unstake -16,570 29562 rdx...gvs2pgxdk 2023-07-02 21:17:38
prepared_stake 250,000 29558 rdx...vxqwrm45n 2023-07-02 18:31:45
exiting_stake -31,240 29557 30057 rdx...j0c5g8c68 2023-07-02 17:23:31
prepared_unstake -24,651 29556 rdx...j0c5g8c68 2023-07-02 16:49:03
prepared_stake 50,000 29550 rdx...9as6eykrd 2023-07-02 12:54:03
exiting_stake -30,902 29543 30043 rdx...rzs773pze 2023-07-02 08:17:35
prepared_unstake -24,386 29542 rdx...rzs773pze 2023-07-02 08:04:40
prepared_stake 1,910 29517 rdx...9rsmh2g9a 2023-07-01 16:02:30
prepared_stake 1,000 29514 rdx...85gw8frd5 2023-07-01 14:38:12
prepared_stake 7,500 29504 rdx...pzqhkdsuw 2023-07-01 07:49:32
exiting_stake -21,532 29494 29994 rdx...jqsa0ysu3 2023-07-01 01:08:18
prepared_unstake -16,995 29493 rdx...jqsa0ysu3 2023-07-01 00:32:57
exiting_stake -1,187 29493 29993 rdx...y0gmug7nk 2023-07-01 00:28:13
prepared_unstake -937 29492 rdx...y0gmug7nk 2023-06-30 23:50:37
prepared_stake 1,464 29488 rdx...heqslajxc 2023-06-30 21:36:12
prepared_stake 2,500 29484 rdx...2hgpvxcju 2023-06-30 18:17:03
prepared_stake 1,518 29461 rdx...20g9perc5 2023-06-30 03:54:26
exiting_stake -2,800,014 29444 29944 rdx...qzcm6yz4d 2023-06-29 17:34:31
prepared_unstake -2,210,661 29443 rdx...qzcm6yz4d 2023-06-29 17:11:44
prepared_stake 10,000 29435 rdx...dfspanv5n 2023-06-29 12:51:10
prepared_stake 7,300 29434 rdx...mtgkgrnsa 2023-06-29 12:21:45
prepared_stake 100,000 29427 rdx...48cwslx69 2023-06-29 08:10:33
prepared_stake 280 29408 rdx...7eqh2mp72 2023-06-28 21:20:51
prepared_stake 80,000 29406 rdx...e8g94vw20 2023-06-28 20:09:52
prepared_stake 3,000 29405 rdx...p0ce7zkml 2023-06-28 19:37:47
exiting_stake -27,820 29405 29905 rdx...fxs3ekta8 2023-06-28 19:17:29
prepared_unstake -21,969 29404 rdx...fxs3ekta8 2023-06-28 19:02:14
prepared_stake 200,000 29403 rdx...gmqdn02lp 2023-06-28 18:14:52
prepared_stake 45,000 29402 rdx...jcclvhfjd 2023-06-28 17:56:11
prepared_stake 1,000 29401 rdx...80q4wkrv7 2023-06-28 17:26:53
prepared_stake 100 29400 rdx...45ql35aa2 2023-06-28 16:54:48
exiting_stake -12,232 29398 29898 rdx...spspg4u9e 2023-06-28 15:15:27
prepared_unstake -9,660 29397 rdx...spspg4u9e 2023-06-28 14:55:36
exiting_stake -10,442 29370 29870 rdx...rqq8uj5uu 2023-06-27 22:07:43
prepared_unstake -8,247 29369 rdx...rqq8uj5uu 2023-06-27 22:03:57
exiting_stake -529 29364 29864 rdx...e9crrn3ey 2023-06-27 18:36:36
prepared_unstake -417 29363 rdx...e9crrn3ey 2023-06-27 18:30:02
exiting_stake -10,183 29360 29860 rdx...7zcnw0lt9 2023-06-27 16:16:19
prepared_unstake -8,043 29359 rdx...7zcnw0lt9 2023-06-27 15:52:22
exiting_stake -114 29346 29846 rdx...efge2kwwq 2023-06-27 08:01:03
prepared_unstake -90 29345 rdx...efge2kwwq 2023-06-27 07:32:14
prepared_stake 410,000 29342 rdx...9pce08gll 2023-06-27 05:49:50
prepared_stake 2,700 29338 rdx...8usn3x0qy 2023-06-27 03:49:48
exiting_stake -1,427 29334 29834 rdx...62gaesc7p 2023-06-27 00:57:00
prepared_unstake -1,127 29333 rdx...62gaesc7p 2023-06-27 00:42:20
exiting_stake -1,227 29327 29827 rdx...v7cnv7657 2023-06-26 20:49:26
exiting_stake -1,123 29327 29827 rdx...qqg5v4hfa 2023-06-26 20:49:26
prepared_unstake -887 29326 rdx...qqg5v4hfa 2023-06-26 20:46:35
prepared_unstake -969 29326 rdx...v7cnv7657 2023-06-26 20:41:54
prepared_stake 20,000 29319 rdx...ctcftexuf 2023-06-26 16:20:03
prepared_stake 138 29316 rdx...dfcldkfcg 2023-06-26 14:47:07
exiting_stake -5,295 29296 29796 rdx...kwgfp73ds 2023-06-26 02:39:35
prepared_unstake -4,184 29295 rdx...kwgfp73ds 2023-06-26 02:19:37
prepared_stake 18,000 29276 rdx...4dscg78ex 2023-06-25 15:31:29
exiting_stake -16,394 29273 29773 rdx...9uqp6hx6p 2023-06-25 13:16:14
prepared_unstake -12,954 29272 rdx...9uqp6hx6p 2023-06-25 12:59:56
prepared_stake 800 29268 rdx...t0qw78jmm 2023-06-25 10:47:12
exiting_stake -116 29252 29752 rdx...uqqzp7kcw 2023-06-25 00:58:49
prepared_unstake -91 29251 rdx...uqqzp7kcw 2023-06-25 00:58:43
prepared_stake 800 29239 rdx...50ctj8qrw 2023-06-24 17:49:58
exiting_stake -1,061 29236 29736 rdx...rxqz2kjaa 2023-06-24 15:38:09
prepared_unstake -838 29235 rdx...rxqz2kjaa 2023-06-24 15:06:58
exiting_stake -213 29233 29733 rdx...qds6a362t 2023-06-24 13:52:03
prepared_unstake -168 29232 rdx...qds6a362t 2023-06-24 13:27:36
exiting_stake -1,065 29228 29728 rdx...c9qr622ez 2023-06-24 10:59:21
prepared_unstake -842 29227 rdx...c9qr622ez 2023-06-24 10:40:12
exiting_stake -11,957 29227 29727 rdx...a2cuzn2q2 2023-06-24 10:25:18
prepared_unstake -9,451 29226 rdx...a2cuzn2q2 2023-06-24 09:57:16
exiting_stake -2,124 29224 29724 rdx...0eqaxatpq 2023-06-24 08:42:13
prepared_unstake -1,679 29223 rdx...0eqaxatpq 2023-06-24 08:39:21
prepared_stake 3,200 29217 rdx...t0qw78jmm 2023-06-24 05:01:04
prepared_stake 100 29201 rdx...ykq62uev9 2023-06-23 19:44:12
exiting_stake -1,136 29198 29698 rdx...2yg4kegxc 2023-06-23 17:21:21
prepared_unstake -898 29197 rdx...2yg4kegxc 2023-06-23 16:59:39
exiting_stake -10,696 29185 29685 rdx...a0g0t9qje 2023-06-23 09:29:40
prepared_unstake -8,456 29184 rdx...a0g0t9qje 2023-06-23 08:59:27
exiting_stake -458 29144 29644 rdx...g4ctpsv28 2023-06-22 08:46:48
prepared_unstake -362 29143 rdx...g4ctpsv28 2023-06-22 08:15:43
prepared_stake 23,800 29116 rdx...5rsj4f8t6 2023-06-21 13:08:04
exiting_stake -580 29114 29614 rdx...9pgwqwal7 2023-06-21 11:18:13
exiting_stake -1,133 29114 29614 rdx...stgjyd207 2023-06-21 11:18:13
prepared_stake 50,000 29113 rdx...0lsuyavw4 2023-06-21 11:10:46
prepared_unstake -896 29113 rdx...stgjyd207 2023-06-21 11:06:37
prepared_unstake -63 29113 rdx...9pgwqwal7 2023-06-21 10:52:31
prepared_unstake -395 29113 rdx...9pgwqwal7 2023-06-21 10:52:15
exiting_stake -2 29106 29606 rdx...9qsh4wszj 2023-06-21 06:21:02
prepared_unstake -2 29105 rdx...9qsh4wszj 2023-06-21 06:08:01
prepared_stake 497 29094 rdx...f2gm2z5xl 2023-06-20 23:05:45
prepared_stake 18,406 29085 rdx...jxqthn7g7 2023-06-20 17:39:51
prepared_stake 1,000 29083 rdx...svq78r0he 2023-06-20 16:18:00
exiting_stake -1,015 29081 29581 rdx...axsujmdvl 2023-06-20 14:43:57
exiting_stake -5,133 29081 29581 rdx...2mcc5r3yx 2023-06-20 14:43:57
prepared_unstake -803 29080 rdx...axsujmdvl 2023-06-20 14:40:50
prepared_unstake -4,060 29080 rdx...2mcc5r3yx 2023-06-20 14:34:13
exiting_stake -8,711 29076 29576 rdx...yng4l7ycs 2023-06-20 11:40:18
exiting_stake -14,531 29076 29576 rdx...t5cgmp26z 2023-06-20 11:40:18
prepared_unstake -11,494 29075 rdx...t5cgmp26z 2023-06-20 11:12:32
prepared_unstake -6,890 29075 rdx...yng4l7ycs 2023-06-20 11:10:53
exiting_stake -13,285 29075 29575 rdx...kpcvl7vvx 2023-06-20 11:03:43
prepared_unstake -10,508 29074 rdx...kpcvl7vvx 2023-06-20 10:52:28
exiting_stake -24,000 29048 29548 rdx...22g4qhmm4 2023-06-19 18:52:00
prepared_unstake -18,986 29047 rdx...22g4qhmm4 2023-06-19 18:31:07
exiting_stake -11,240 29046 29546 rdx...psct82jcs 2023-06-19 17:36:22
prepared_unstake -8,892 29045 rdx...psct82jcs 2023-06-19 17:34:27
exiting_stake -5,633 29031 29531 rdx...mgs2l3sf5 2023-06-19 08:13:00
prepared_unstake -4,457 29030 rdx...mgs2l3sf5 2023-06-19 07:50:54
prepared_stake 200 29017 rdx...u9s6lw8f5 2023-06-18 23:56:40
prepared_stake 350 29004 rdx...u4gwa4lza 2023-06-18 15:37:48
exiting_stake -2,158 28999 29499 rdx...yfsrdgrln 2023-06-18 12:10:11
prepared_stake 1,000 28998 rdx...juq73mrxk 2023-06-18 12:04:25
prepared_unstake -1,707 28998 rdx...yfsrdgrln 2023-06-18 11:36:27
prepared_stake 3,140 28975 rdx...n0qrfrt3e 2023-06-17 21:30:48
prepared_stake 7,374 28973 rdx...8nsv8dnqq 2023-06-17 20:27:08
exiting_stake -1,659 28931 29431 rdx...ewq08v784 2023-06-16 18:00:02
prepared_unstake -1,314 28930 rdx...ewq08v784 2023-06-16 17:58:10
prepared_stake 155 28926 rdx...4ygj6xs83 2023-06-16 15:17:30
prepared_stake 1,000 28919 rdx...svq78r0he 2023-06-16 10:40:24
prepared_stake 2,000 28906 rdx...h9guk9a64 2023-06-16 02:35:24
prepared_stake 399 28903 rdx...xas2qur2y 2023-06-16 01:12:37
prepared_stake 15,000 28902 rdx...9fcjx8q3l 2023-06-16 00:24:36
exiting_stake -15,900 28890 29390 rdx...cys747kt2 2023-06-15 16:40:55
prepared_unstake -12,588 28889 rdx...cys747kt2 2023-06-15 16:05:53
prepared_stake 1,010 28870 rdx...7eqh2mp72 2023-06-15 04:36:50
prepared_stake 100,000 28859 rdx...4cqgpqqrr 2023-06-14 22:04:26
prepared_stake 200,000 28859 rdx...4cqgpqqrr 2023-06-14 22:02:29
prepared_stake 1,000 28859 rdx...4cqgpqqrr 2023-06-14 22:01:01
prepared_stake 980 28857 rdx...7eqh2mp72 2023-06-14 20:55:34
prepared_stake 32,430 28845 rdx...80q4wkrv7 2023-06-14 13:23:30
prepared_stake 798 28840 rdx...cjg67uq2z 2023-06-14 10:12:24
prepared_stake 1,009 28814 rdx...7eqh2mp72 2023-06-13 17:21:01
prepared_stake 3,002 28808 rdx...7eqh2mp72 2023-06-13 13:45:44
exiting_stake -14,375 28805 29305 rdx...xaclnyfkj 2023-06-13 11:12:40
prepared_unstake -11,385 28804 rdx...xaclnyfkj 2023-06-13 11:01:38
prepared_stake 4,600 28795 rdx...8nsfkhnjq 2023-06-13 04:56:01
prepared_stake 3,093 28794 rdx...8usn3x0qy 2023-06-13 04:18:57
prepared_stake 998 28782 rdx...7eqh2mp72 2023-06-12 20:42:51
prepared_stake 100,000 28769 rdx...h7cjrljsc 2023-06-12 11:42:14
prepared_stake 4,000 28761 rdx...5pc7tf0cn 2023-06-12 06:44:23
exiting_stake -1,001 28761 29261 rdx...xfqake7dn 2023-06-12 06:17:13
exiting_stake -242 28761 29261 rdx...l0c5lk9ln 2023-06-12 06:17:13
prepared_unstake -192 28760 rdx...l0c5lk9ln 2023-06-12 06:11:20
prepared_unstake -793 28760 rdx...xfqake7dn 2023-06-12 05:53:44
prepared_stake 30,000 28747 rdx...k9cag5k0f 2023-06-11 21:13:57
prepared_stake 21,000 28743 rdx...84sld0hq9 2023-06-11 18:50:11
exiting_stake -231 28717 29217 rdx...w8cklj0s0 2023-06-11 01:14:05
prepared_unstake -183 28716 rdx...w8cklj0s0 2023-06-11 00:59:40
prepared_stake 1,100 28706 rdx...7wqumudlm 2023-06-10 18:47:53
prepared_stake 17,500 28697 rdx...8gqmkyxz4 2023-06-10 13:11:46
prepared_stake 289,000 28695 rdx...a9qxvmqa8 2023-06-10 11:31:45
prepared_stake 38,200 28685 rdx...l5qfvmfcu 2023-06-10 05:32:44
prepared_stake 2,378 28668 rdx...wqqe8u7kp 2023-06-09 19:00:43
prepared_stake 1,000 28655 rdx...xfqake7dn 2023-06-09 10:52:50
prepared_stake 3,900 28650 rdx...r3c6r7atd 2023-06-09 07:49:06
prepared_stake 14,460 28619 rdx...kts89z9kj 2023-06-08 11:58:28
prepared_stake 242 28609 rdx...l0c5lk9ln 2023-06-08 05:47:18
exiting_stake -1,008 28607 29107 rdx...zfgsv27sm 2023-06-08 04:28:51
exiting_stake -1,002 28607 29107 rdx...has3473hq 2023-06-08 04:28:51
exiting_stake -743 28607 29107 rdx...6wgh9273u 2023-06-08 04:28:51
exiting_stake -1,008 28607 29107 rdx...pcsux3vff 2023-06-08 04:28:51
exiting_stake -215 28607 29107 rdx...jzcvl8fey 2023-06-08 04:28:51
exiting_stake -1,018 28607 29107 rdx...cxqqz5m5v 2023-06-08 04:28:51
prepared_unstake -807 28606 rdx...cxqqz5m5v 2023-06-08 04:14:18
prepared_unstake -799 28606 rdx...pcsux3vff 2023-06-08 04:11:10
prepared_unstake -589 28606 rdx...6wgh9273u 2023-06-08 04:04:55
prepared_unstake -795 28606 rdx...has3473hq 2023-06-08 04:02:44
prepared_unstake -171 28606 rdx...jzcvl8fey 2023-06-08 03:56:55
prepared_unstake -799 28606 rdx...zfgsv27sm 2023-06-08 03:55:50
exiting_stake -1,008 28605 29105 rdx...f4caanunq 2023-06-08 03:15:07
prepared_unstake -799 28604 rdx...f4caanunq 2023-06-08 03:00:39
prepared_stake 6,000 28591 rdx...jcclvhfjd 2023-06-07 18:36:00
prepared_stake 5,915 28580 rdx...afsyjmy4y 2023-06-07 11:56:30
exiting_stake -4,270 28567 29067 rdx...engyjsk99 2023-06-07 03:49:56
prepared_unstake -3,386 28566 rdx...engyjsk99 2023-06-07 03:31:28
prepared_stake 1,300 28555 rdx...jrq2gfmum 2023-06-06 20:38:09
prepared_stake 11,100 28527 rdx...d3cl2awhy 2023-06-06 03:15:23
prepared_stake 1,000 28515 rdx...k7qqxetsl 2023-06-05 20:01:09
exiting_stake -1,058 28515 29015 rdx...skqav7l3g 2023-06-05 19:51:44
prepared_unstake -839 28514 rdx...skqav7l3g 2023-06-05 19:19:22
exiting_stake -514 28442 28942 rdx...6ng0de5s9 2023-06-03 22:51:22
prepared_unstake -408 28441 rdx...6ng0de5s9 2023-06-03 22:44:59
prepared_stake 370 28429 rdx...0tsy8t7zn 2023-06-03 14:39:53
prepared_stake 3,890 28401 rdx...mtgkgrnsa 2023-06-02 21:52:36
prepared_stake 1,420 28391 rdx...62gaesc7p 2023-06-02 15:36:05
prepared_stake 6,000 28365 rdx...a0gsdq9ar 2023-06-01 23:14:46
exiting_stake -305,056 28356 28856 rdx...xccsy4h8r 2023-06-01 17:15:49
prepared_unstake -242,148 28355 rdx...xccsy4h8r 2023-06-01 16:55:12
exiting_stake -1,597 28354 28854 rdx...5ccycr6l2 2023-06-01 15:59:39
prepared_unstake -1,267 28353 rdx...5ccycr6l2 2023-06-01 15:49:34
prepared_stake 1,000 28330 rdx...xzc3hj0ep 2023-06-01 01:22:51
exiting_stake -111 28324 28824 rdx...99ckuzx5q 2023-05-31 20:30:25
prepared_unstake -88 28323 rdx...99ckuzx5q 2023-05-31 19:59:28
exiting_stake -15,000 28322 28822 rdx...22g4qhmm4 2023-05-31 18:59:18
prepared_unstake -11,909 28321 rdx...22g4qhmm4 2023-05-31 18:55:53
prepared_stake 25,000 28321 rdx...5ssf0rp3r 2023-05-31 18:17:52
prepared_stake 742 28319 rdx...6wgh9273u 2023-05-31 16:57:31
prepared_stake 215 28319 rdx...jzcvl8fey 2023-05-31 16:44:10
prepared_stake 1,444 28314 rdx...2fql2f82x 2023-05-31 13:09:04
prepared_stake 2,000 28313 rdx...5lqt9my4m 2023-05-31 12:53:19
prepared_stake 7,590 28305 rdx...elgvm8uxm 2023-05-31 07:41:29
prepared_stake 2,940 28234 rdx...mtgkgrnsa 2023-05-29 10:11:54
prepared_stake 1,000 28215 rdx...m3sk2hpzq 2023-05-28 21:49:18
prepared_stake 1,295 28186 rdx...wqqe8u7kp 2023-05-28 03:08:12
prepared_stake 2,546 28175 rdx...pus3ylmyg 2023-05-27 19:45:07
prepared_stake 500 28173 rdx...juq73mrxk 2023-05-27 18:28:23
prepared_stake 15,000 28116 rdx...hvq7ylhwx 2023-05-26 07:09:57
prepared_stake 1,000 28109 rdx...has3473hq 2023-05-26 02:50:18
exiting_stake -28,262 28061 28561 rdx...gtc9q5zn7 2023-05-24 20:58:46
prepared_unstake -22,467 28060 rdx...gtc9q5zn7 2023-05-24 20:26:32
prepared_stake 150,000 28049 rdx...n8s5zeaxh 2023-05-24 14:06:47
prepared_stake 5,000 28015 rdx...yzswkavqh 2023-05-23 16:27:41
prepared_stake 845 28014 rdx...lug2mytnl 2023-05-23 16:06:06
prepared_stake 197 28014 rdx...rwgqzs2ws 2023-05-23 15:48:17
prepared_stake 300 28014 rdx...lzg70dvm7 2023-05-23 15:45:50
prepared_stake 20,037 28004 rdx...j0c5g8c68 2023-05-23 09:20:38
prepared_stake 5,000 28001 rdx...5lqt9my4m 2023-05-23 07:35:21
exiting_stake -70,000 27949 28449 rdx...kpcvl7vvx 2023-05-21 22:31:57
prepared_unstake -55,678 27948 rdx...kpcvl7vvx 2023-05-21 22:21:34
prepared_stake 80,000 27928 rdx...jcclvhfjd 2023-05-21 09:38:08
exiting_stake -30,920 27907 28407 rdx...swgruq3dy 2023-05-20 20:40:37
prepared_unstake -24,599 27906 rdx...swgruq3dy 2023-05-20 20:29:07
prepared_stake 2,500 27902 rdx...85gw8frd5 2023-05-20 18:07:28
prepared_stake 120,000 27875 rdx...3qgrlad4e 2023-05-20 01:00:10
exiting_stake -35,000 27830 28330 rdx...22g4qhmm4 2023-05-18 22:03:43
prepared_unstake -27,856 27829 rdx...22g4qhmm4 2023-05-18 21:37:41
prepared_stake 6,000 27827 rdx...yxch0hs9z 2023-05-18 20:20:48
prepared_stake 500 27821 rdx...aec0r0m63 2023-05-18 16:47:09
exiting_stake -750,004 27810 28310 rdx...wsqg0n7vg 2023-05-18 10:17:14
prepared_unstake -596,968 27809 rdx...wsqg0n7vg 2023-05-18 09:48:38
exiting_stake -10,169 27792 28292 rdx...32qmmj5n0 2023-05-17 23:57:48
exiting_stake -116 27792 28292 rdx...wxclgcf6a 2023-05-17 23:57:48
prepared_unstake -92 27791 rdx...wxclgcf6a 2023-05-17 23:48:36
prepared_stake 4,000 27791 rdx...a0gsdq9ar 2023-05-17 23:26:59
prepared_unstake -8,094 27791 rdx...32qmmj5n0 2023-05-17 23:25:32
exiting_stake -647 27774 28274 rdx...22g4qhmm4 2023-05-17 13:15:59
prepared_unstake -515 27773 rdx...22g4qhmm4 2023-05-17 13:01:59
prepared_stake 800 27772 rdx...5lqt9my4m 2023-05-17 12:05:01
prepared_stake 1,000 27767 rdx...ypct48j88 2023-05-17 09:40:01
prepared_stake 140 27747 rdx...45ql35aa2 2023-05-16 21:49:47
prepared_stake 1,500 27740 rdx...u8sq8guar 2023-05-16 17:31:21
exiting_stake -2,333 27726 28226 rdx...2fql2f82x 2023-05-16 08:41:36
prepared_unstake -1,858 27725 rdx...2fql2f82x 2023-05-16 08:13:02
prepared_stake 800 27721 rdx...vacquwatt 2023-05-16 06:10:25
prepared_stake 100,000 27655 rdx...azqzll68j 2023-05-14 15:45:08
exiting_stake -227 27651 28151 rdx...xrglcdjrv 2023-05-14 12:45:30
prepared_unstake -181 27650 rdx...xrglcdjrv 2023-05-14 12:15:02
prepared_stake 80,000 27605 rdx...lfqsmvpke 2023-05-13 10:14:26
prepared_stake 10,000 27582 rdx...lfqsmvpke 2023-05-12 21:19:02
prepared_stake 4,300 27559 rdx...qtgdaf3ep 2023-05-12 07:59:06
prepared_stake 2,000 27537 rdx...jrq2gfmum 2023-05-11 19:01:04
exiting_stake -8,000 27537 28037 rdx...gjcrvqmn8 2023-05-11 18:31:02
prepared_unstake -6,377 27536 rdx...gjcrvqmn8 2023-05-11 18:17:49
prepared_stake 100,000 27534 rdx...hhgz0wtjd 2023-05-11 17:02:09
prepared_stake 2,331 27530 rdx...2fql2f82x 2023-05-11 14:24:24
prepared_stake 3,000 27521 rdx...5ugt5ueg7 2023-05-11 08:50:19
prepared_stake 215 27518 rdx...q8c6wq0vf 2023-05-11 07:27:57
exiting_stake -3,105 27481 27981 rdx...cfs9mzwm8 2023-05-10 08:48:07
prepared_unstake -2,476 27480 rdx...cfs9mzwm8 2023-05-10 08:12:56
prepared_stake 5,000 27457 rdx...f7gf3xmfa 2023-05-09 18:19:31
exiting_stake -0 27453 27953 rdx...rjgdx43mf 2023-05-09 15:40:22
prepared_unstake -0 27452 rdx...rjgdx43mf 2023-05-09 15:24:06
prepared_stake 2,500 27452 rdx...2rqrqkqhs 2023-05-09 15:06:14
prepared_stake 5,000 27450 rdx...ctcftexuf 2023-05-09 13:46:04
prepared_stake 2,500 27409 rdx...gtswman9z 2023-05-08 13:25:07
prepared_stake 1,000 27406 rdx...45ql35aa2 2023-05-08 11:45:44
prepared_stake 90 27400 rdx...yzg390dey 2023-05-08 07:48:59
prepared_stake 1,005 27373 rdx...lsqs2q85s 2023-05-07 16:21:08
exiting_stake -10,518 27371 27871 rdx...l4segh49v 2023-05-07 14:53:10
prepared_unstake -8,391 27370 rdx...l4segh49v 2023-05-07 14:21:06
exiting_stake -30,796 27370 27870 rdx...g6q9skmfs 2023-05-07 14:17:08
prepared_unstake -24,568 27369 rdx...g6q9skmfs 2023-05-07 14:03:36
prepared_stake 11,150 27358 rdx...psct82jcs 2023-05-07 07:45:04
prepared_stake 1,000 27346 rdx...c2cm4hzwh 2023-05-07 00:34:10
prepared_stake 7,500 27338 rdx...jrq2gfmum 2023-05-06 20:14:01
prepared_stake 4,000 27334 rdx...juq73mrxk 2023-05-06 17:45:57
prepared_stake 11,383 27323 rdx...spckx8hts 2023-05-06 11:00:19
prepared_stake 1,000 27301 rdx...jrq2gfmum 2023-05-05 20:29:39
exiting_stake -1,035 27300 27800 rdx...leqrgk5fv 2023-05-05 19:30:52
prepared_unstake -826 27299 rdx...leqrgk5fv 2023-05-05 18:57:55
exiting_stake -2,023 27289 27789 rdx...qzgzcgx95 2023-05-05 11:37:06
prepared_unstake -1,614 27288 rdx...qzgzcgx95 2023-05-05 11:09:21
exiting_stake -9,948 27283 27783 rdx...r2gk0xmcg 2023-05-05 07:25:34
prepared_unstake -7,939 27282 rdx...r2gk0xmcg 2023-05-05 07:05:19
prepared_stake 3,685 27270 rdx...jtczu7wgd 2023-05-04 22:41:28
prepared_stake 11,074 27265 rdx...spckx8hts 2023-05-04 18:55:01
exiting_stake -7,600 27260 27760 rdx...r2gk0xmcg 2023-05-04 15:28:09
prepared_unstake -6,066 27259 rdx...r2gk0xmcg 2023-05-04 15:06:52
prepared_stake 35,000 27258 rdx...42cm0n4nn 2023-05-04 14:39:22
prepared_stake 200 27255 rdx...grq07ma0d 2023-05-04 12:37:19
prepared_stake 900 27225 rdx...grq07ma0d 2023-05-03 19:39:07
prepared_stake 18,000 27221 rdx...pzqhkdsuw 2023-05-03 17:25:28
exiting_stake -571 27214 27714 rdx...jtql4grm7 2023-05-03 12:42:57
prepared_unstake -456 27213 rdx...jtql4grm7 2023-05-03 12:15:43
exiting_stake -1,054 27160 27660 rdx...dsg0x76z3 2023-05-02 06:15:17
prepared_unstake -842 27159 rdx...dsg0x76z3 2023-05-02 06:10:16
prepared_stake 75,000 27139 rdx...3rc20hpsp 2023-05-01 18:38:17
prepared_stake 2,500 27127 rdx...z7gdpanwl 2023-05-01 11:47:16
prepared_stake 99,900 27127 rdx...rfg2d70lh 2023-05-01 11:39:42
prepared_stake 194,625 27124 rdx...tqslcy8el 2023-05-01 09:47:54
prepared_stake 1,000 27115 rdx...pcsux3vff 2023-05-01 05:01:02
prepared_stake 1,000 27113 rdx...zfgsv27sm 2023-05-01 03:36:22
prepared_stake 1,000 27112 rdx...f4caanunq 2023-05-01 03:17:24
prepared_stake 10,000 27100 rdx...23c4993rn 2023-04-30 20:37:57
prepared_stake 75,000 27095 rdx...mfqfzu0l7 2023-04-30 17:52:37
prepared_stake 100,000 27094 rdx...dgqm5gf0w 2023-04-30 17:13:52
prepared_stake 35,000 27092 rdx...22g4qhmm4 2023-04-30 15:58:50
prepared_stake 100 27088 rdx...rfg2d70lh 2023-04-30 13:20:46
prepared_stake 2,000 27043 rdx...kug3hwzzx 2023-04-29 11:06:04
exiting_stake -111,705 27031 27531 rdx...3qgrlad4e 2023-04-29 03:52:57
prepared_unstake -89,266 27030 rdx...3qgrlad4e 2023-04-29 03:46:37
prepared_stake 447 27009 rdx...ves0rcfrx 2023-04-28 14:27:30
exiting_stake -23,589 27005 27505 rdx...5wqw2ccew 2023-04-28 11:55:16
prepared_unstake -18,853 27004 rdx...5wqw2ccew 2023-04-28 11:43:09
exiting_stake -7,898 26979 27479 rdx...amsqehkup 2023-04-27 20:45:35
prepared_unstake -6,313 26978 rdx...amsqehkup 2023-04-27 20:34:49
exiting_stake -1,374 26934 27434 rdx...aqcsew7k9 2023-04-26 18:31:48
prepared_unstake -1,098 26933 rdx...aqcsew7k9 2023-04-26 18:16:46
prepared_stake 7,007 26933 rdx...p8cy6mmm6 2023-04-26 18:08:14
exiting_stake -12,000 26933 27433 rdx...gjcrvqmn8 2023-04-26 17:55:55
prepared_unstake -9,594 26932 rdx...gjcrvqmn8 2023-04-26 17:21:45
prepared_stake 580,315 26931 rdx...7tgyvpy6v 2023-04-26 16:52:14
prepared_stake 5,300 26929 rdx...f7gf3xmfa 2023-04-26 15:56:47
exiting_stake -102,655 26913 27413 rdx...08cjz3yqh 2023-04-26 05:35:53
prepared_unstake -82,084 26912 rdx...08cjz3yqh 2023-04-26 05:29:08
exiting_stake -12,857 26906 27406 rdx...j4gg4xyc8 2023-04-26 00:38:23
prepared_unstake -10,281 26905 rdx...j4gg4xyc8 2023-04-25 23:44:55
prepared_stake 400 26890 rdx...s2sr335ax 2023-04-25 14:30:48
prepared_stake 20,000 26886 rdx...w8qecsw69 2023-04-25 11:40:52
prepared_stake 5,000 26875 rdx...k0g059maq 2023-04-25 05:03:17
prepared_stake 10,900 26861 rdx...j0c5g8c68 2023-04-24 20:37:43
prepared_stake 65,000 26843 rdx...k9cag5k0f 2023-04-24 10:14:27
prepared_stake 1,420 26840 rdx...5lqt9my4m 2023-04-24 08:11:30
prepared_stake 2,000 26838 rdx...w8qecsw69 2023-04-24 06:51:45
prepared_stake 302 26831 rdx...lsqs2q85s 2023-04-24 02:51:43
prepared_stake 23,500 26825 rdx...wxclgcf6a 2023-04-23 23:27:10
exiting_stake -0 26822 27322 rdx...5lclaqwzn 2023-04-23 21:34:54
prepared_unstake -0 26821 rdx...5lclaqwzn 2023-04-23 21:28:44
exiting_stake -10,000 26820 27320 rdx...mpg8lunl9 2023-04-23 20:25:02
prepared_unstake -8,000 26819 rdx...mpg8lunl9 2023-04-23 20:09:39
prepared_stake 700 26816 rdx...lsqs2q85s 2023-04-23 18:23:22
exiting_stake -3,974 26813 27313 rdx...rhsyvzyfz 2023-04-23 16:14:36
prepared_unstake -3,180 26812 rdx...rhsyvzyfz 2023-04-23 15:54:59
prepared_stake 350 26808 rdx...j3gyau558 2023-04-23 13:34:08
prepared_stake 7,696 26806 rdx...zvcsq9u7h 2023-04-23 12:09:21
prepared_stake 8,000 26803 rdx...6psdeeepm 2023-04-23 10:20:55
prepared_stake 2,000 26784 rdx...yech6l8am 2023-04-22 23:10:05
prepared_stake 1,000 26738 rdx...mqsulncd2 2023-04-21 19:50:57
exiting_stake -10,000 26736 27236 rdx...mpg8lunl9 2023-04-21 18:34:34
prepared_unstake -8,003 26735 rdx...mpg8lunl9 2023-04-21 18:10:33
exiting_stake -20,000 26735 27235 rdx...7ygkc58qz 2023-04-21 17:59:28
prepared_unstake -16,007 26734 rdx...7ygkc58qz 2023-04-21 17:52:41
exiting_stake -146 26725 27225 rdx...cxqpga4ef 2023-04-21 12:06:06
prepared_unstake -117 26724 rdx...cxqpga4ef 2023-04-21 11:57:31
prepared_stake 1,200 26718 rdx...5lqt9my4m 2023-04-21 08:14:14
prepared_stake 1,000 26703 rdx...p0ce7zkml 2023-04-20 23:30:42
prepared_stake 1,000 26703 rdx...gzcxf70ud 2023-04-20 23:26:46
exiting_stake -30,843 26694 27194 rdx...0kqw65fzf 2023-04-20 18:12:14
prepared_unstake -24,690 26693 rdx...0kqw65fzf 2023-04-20 18:11:59
exiting_stake -965 26688 27188 rdx...urc24ypau 2023-04-20 14:41:56
prepared_unstake -773 26687 rdx...urc24ypau 2023-04-20 14:17:30
prepared_stake 250 26680 rdx...c4ct9mr67 2023-04-20 10:28:00
exiting_stake -1,209 26662 27162 rdx...6xs602mfp 2023-04-19 23:32:29
prepared_unstake -968 26661 rdx...6xs602mfp 2023-04-19 23:32:14
prepared_stake 17,000 26659 rdx...wnges30m2 2023-04-19 21:56:02
prepared_stake 17,000 26659 rdx...wnges30m2 2023-04-19 21:54:10
prepared_stake 880 26646 rdx...6ss27dev6 2023-04-19 14:41:38
prepared_stake 1,000 26646 rdx...6ss27dev6 2023-04-19 14:40:20
exiting_stake -103,979 26633 27133 rdx...40sxseqm7 2023-04-19 06:39:00
prepared_unstake -83,263 26632 rdx...40sxseqm7 2023-04-19 06:14:18
exiting_stake -2,758 26628 27128 rdx...z4q4fn9sm 2023-04-19 03:49:22
prepared_unstake -2,208 26627 rdx...z4q4fn9sm 2023-04-19 03:25:15
exiting_stake -193 26620 27120 rdx...fxq9q394p 2023-04-18 23:22:51
prepared_unstake -155 26619 rdx...fxq9q394p 2023-04-18 23:22:26
exiting_stake -1,189 26617 27117 rdx...deqacx23x 2023-04-18 21:39:51
exiting_stake -5,642 26617 27117 rdx...ehs7g7pjn 2023-04-18 21:39:51
prepared_unstake -952 26616 rdx...deqacx23x 2023-04-18 21:33:35
prepared_unstake -4,518 26616 rdx...ehs7g7pjn 2023-04-18 21:26:56
exiting_stake -3,364 26614 27114 rdx...dwcwe55y7 2023-04-18 19:57:11
exiting_stake -30,000 26614 27114 rdx...sss87u3z4 2023-04-18 19:57:11
prepared_unstake -2,694 26613 rdx...dwcwe55y7 2023-04-18 19:42:46
prepared_unstake -24,026 26613 rdx...sss87u3z4 2023-04-18 19:31:39
exiting_stake -3,181 26613 27113 rdx...vhgzx3av0 2023-04-18 19:22:44
exiting_stake -1,090 26613 27113 rdx...0fc32ftwj 2023-04-18 19:22:44
prepared_unstake -2,547 26612 rdx...vhgzx3av0 2023-04-18 19:03:39
prepared_unstake -873 26612 rdx...0fc32ftwj 2023-04-18 18:54:40
exiting_stake -40,000 26611 27111 rdx...alcnydlm5 2023-04-18 18:13:35
exiting_stake -92,407 26611 27111 rdx...j3cqj3gd6 2023-04-18 18:13:35
prepared_unstake -32,035 26610 rdx...alcnydlm5 2023-04-18 18:09:54
prepared_unstake -74,005 26610 rdx...j3cqj3gd6 2023-04-18 18:09:08
prepared_stake 30,000 26610 rdx...sss87u3z4 2023-04-18 18:00:35
exiting_stake -51,657 26610 27110 rdx...klgpfqvk8 2023-04-18 17:38:42
prepared_unstake -41,371 26609 rdx...klgpfqvk8 2023-04-18 17:35:01
exiting_stake -1,008 26609 27109 rdx...frsrhak7u 2023-04-18 17:03:51
exiting_stake -12,031 26609 27109 rdx...juq02q3dn 2023-04-18 17:03:51
exiting_stake -1,008 26609 27109 rdx...96q66gnpe 2023-04-18 17:03:51
exiting_stake -4,971 26609 27109 rdx...xes0l6a6p 2023-04-18 17:03:51
prepared_unstake -807 26608 rdx...96q66gnpe 2023-04-18 16:45:56
prepared_unstake -807 26608 rdx...frsrhak7u 2023-04-18 16:40:05
prepared_unstake -9,635 26608 rdx...juq02q3dn 2023-04-18 16:36:55
prepared_unstake -3,981 26608 rdx...xes0l6a6p 2023-04-18 16:31:08
exiting_stake -200,001 26603 27103 rdx...40gu7hhpx 2023-04-18 13:33:59
prepared_unstake -160,180 26602 rdx...40gu7hhpx 2023-04-18 13:25:45
prepared_stake 300 26592 rdx...nzsvfcjpu 2023-04-18 07:30:22
exiting_stake -37,124 26590 27090 rdx...5lclaqwzn 2023-04-18 05:48:26
exiting_stake -81,700 26590 27090 rdx...55q4fcenk 2023-04-18 05:48:26
prepared_unstake -560 26589 rdx...55q4fcenk 2023-04-18 05:30:00
prepared_unstake -64,877 26589 rdx...55q4fcenk 2023-04-18 05:25:51
prepared_unstake -29,735 26589 rdx...5lclaqwzn 2023-04-18 05:21:26
exiting_stake -22,685 26589 27089 rdx...ytq8ykucw 2023-04-18 05:13:08
prepared_unstake -18,169 26588 rdx...ytq8ykucw 2023-04-18 04:43:40
exiting_stake -11,045 26586 27086 rdx...j2gg8sedy 2023-04-18 03:28:12
prepared_unstake -8,847 26585 rdx...j2gg8sedy 2023-04-18 03:12:22
exiting_stake -13,459 26578 27078 rdx...0pqll4aj9 2023-04-17 23:00:49
prepared_unstake -10,780 26577 rdx...0pqll4aj9 2023-04-17 22:42:00
prepared_stake 10,000 26574 rdx...h4ccyzgvz 2023-04-17 21:05:33
prepared_stake 2,500 26570 rdx...s0c50g4m7 2023-04-17 18:48:49
exiting_stake -121 26569 27069 rdx...fkqvy3s7n 2023-04-17 18:04:02
prepared_unstake -97 26568 rdx...fkqvy3s7n 2023-04-17 17:34:42
prepared_stake 5,501 26564 rdx...5ugt5ueg7 2023-04-17 15:40:12
prepared_stake 575,000 26564 rdx...x9gw5s7e3 2023-04-17 15:34:32
prepared_stake 499 26564 rdx...5ugt5ueg7 2023-04-17 15:22:36
exiting_stake -20,036 26540 27040 rdx...rjgdx43mf 2023-04-17 02:10:36
prepared_unstake -16,052 26539 rdx...rjgdx43mf 2023-04-17 02:08:04
exiting_stake -329 26531 27031 rdx...8jq7xwk3r 2023-04-16 21:21:53
prepared_unstake -264 26530 rdx...8jq7xwk3r 2023-04-16 20:54:37
exiting_stake -46,754 26496 26996 rdx...sgshr8qpp 2023-04-16 02:11:06
prepared_unstake -37,466 26495 rdx...sgshr8qpp 2023-04-16 01:53:51
prepared_stake 7,000 26486 rdx...0eszvy7m2 2023-04-15 20:50:23
exiting_stake -1,564 26484 26984 rdx...vvs79xaue 2023-04-15 19:42:43
prepared_unstake -1,254 26483 rdx...vvs79xaue 2023-04-15 19:10:59
exiting_stake -2,500 26476 26976 rdx...3fchldx5a 2023-04-15 15:19:38
prepared_unstake -2,004 26475 rdx...3fchldx5a 2023-04-15 15:09:43
prepared_stake 54,630 26474 rdx...r3g0tduzv 2023-04-15 14:22:13
prepared_stake 1,500 26473 rdx...gngt7pv07 2023-04-15 13:56:18
prepared_stake 1,000,000 26455 rdx...nrqhzrfvt 2023-04-15 04:32:22
exiting_stake -149,001 26450 26950 rdx...njqw4gp60 2023-04-15 01:25:03
prepared_unstake -119,427 26449 rdx...njqw4gp60 2023-04-15 01:20:09
prepared_stake 850 26438 rdx...jrq2gfmum 2023-04-14 19:26:01
prepared_stake 300,000 26436 rdx...4jskus0ku 2023-04-14 18:24:26
prepared_stake 1,000 26429 rdx...h9guk9a64 2023-04-14 14:19:44
exiting_stake -100 26425 26925 rdx...h4ccyzgvz 2023-04-14 11:52:16
prepared_unstake -80 26424 rdx...h4ccyzgvz 2023-04-14 11:49:46
exiting_stake -37,276 26424 26924 rdx...psct82jcs 2023-04-14 11:19:53
prepared_unstake -29,881 26423 rdx...psct82jcs 2023-04-14 11:11:15
prepared_stake 2,500 26413 rdx...l4segh49v 2023-04-14 05:49:11
exiting_stake -1,093 26407 26907 rdx...03g4vl7s7 2023-04-14 02:15:35
exiting_stake -1,084 26407 26907 rdx...g8cjwwg6s 2023-04-14 02:15:35
exiting_stake -1,172 26407 26907 rdx...ywc8rj3fp 2023-04-14 02:15:35
prepared_unstake -939 26406 rdx...ywc8rj3fp 2023-04-14 02:10:40
prepared_unstake -869 26406 rdx...g8cjwwg6s 2023-04-14 01:56:50
prepared_stake 50,000 26406 rdx...xcqe5w9sf 2023-04-14 01:56:19
prepared_unstake -876 26406 rdx...03g4vl7s7 2023-04-14 01:50:36
exiting_stake -1,093 26406 26906 rdx...pfsxunrw9 2023-04-14 01:43:36
exiting_stake -3,000 26406 26906 rdx...jmq4crrep 2023-04-14 01:43:36
exiting_stake -1,088 26406 26906 rdx...xxs5gpw8s 2023-04-14 01:43:36
prepared_unstake -877 26405 rdx...pfsxunrw9 2023-04-14 01:43:02
prepared_unstake -872 26405 rdx...xxs5gpw8s 2023-04-14 01:28:13
prepared_unstake -2,405 26405 rdx...jmq4crrep 2023-04-14 01:24:16
exiting_stake -2,000 26403 26903 rdx...32qmmj5n0 2023-04-14 00:06:10
prepared_unstake -1,603 26402 rdx...32qmmj5n0 2023-04-13 23:38:56
exiting_stake -5,000 26402 26902 rdx...rjgdx43mf 2023-04-13 23:34:04
prepared_unstake -4,009 26401 rdx...rjgdx43mf 2023-04-13 23:26:26
exiting_stake -2,519 26390 26890 rdx...vssmef4pn 2023-04-13 17:03:11
prepared_unstake -2,020 26389 rdx...vssmef4pn 2023-04-13 16:34:35
prepared_stake 608 26383 rdx...fnsv208rc 2023-04-13 13:15:59
prepared_stake 100,000 26383 rdx...fnsv208rc 2023-04-13 13:13:43
prepared_stake 3,000 26375 rdx...z2g6elspu 2023-04-13 09:23:11
exiting_stake -300,002 26372 26872 rdx...vzczgqthg 2023-04-13 07:15:40
prepared_unstake -240,552 26371 rdx...vzczgqthg 2023-04-13 06:44:56
prepared_stake 35,790 26367 rdx...gpgywpnuc 2023-04-13 04:56:30
exiting_stake -7,839 26359 26859 rdx...kyg57mzqn 2023-04-13 00:21:48
prepared_unstake -6,286 26358 rdx...kyg57mzqn 2023-04-13 00:09:58
prepared_stake 1,000 26358 rdx...h4ccyzgvz 2023-04-12 23:51:41
exiting_stake -2,724 26358 26858 rdx...vlctlqalm 2023-04-12 23:49:57
prepared_unstake -2,184 26357 rdx...vlctlqalm 2023-04-12 23:44:49
prepared_stake 35,999 26357 rdx...kpqfzfpgj 2023-04-12 23:39:43
prepared_stake 500 26351 rdx...h9guk9a64 2023-04-12 20:07:26
prepared_stake 1,000 26350 rdx...h9guk9a64 2023-04-12 20:03:58
prepared_stake 1,000 26328 rdx...x9cgsd897 2023-04-12 08:03:16
prepared_stake 100,000 26317 rdx...njqw4gp60 2023-04-12 01:51:31
prepared_stake 120 26311 rdx...srcxzzr72 2023-04-11 22:27:02
prepared_stake 140 26304 rdx...srcxzzr72 2023-04-11 19:04:35
prepared_stake 1,330 26303 rdx...srcxzzr72 2023-04-11 18:01:55
exiting_stake -5,047 26303 26803 rdx...kvq50llww 2023-04-11 18:01:14
prepared_unstake -4,049 26302 rdx...kvq50llww 2023-04-11 17:59:15
prepared_stake 1,500 26302 rdx...jrq2gfmum 2023-04-11 17:52:02
prepared_stake 2,800 26302 rdx...qtgdaf3ep 2023-04-11 17:34:38
prepared_stake 100 26296 rdx...h4ccyzgvz 2023-04-11 14:31:32
prepared_stake 670 26296 rdx...qfg94yajd 2023-04-11 14:27:19
prepared_stake 3,300 26286 rdx...ves0rcfrx 2023-04-11 08:48:10
exiting_stake -33,514 26280 26780 rdx...9qsh4wszj 2023-04-11 05:27:41
prepared_unstake -26,885 26279 rdx...9qsh4wszj 2023-04-11 05:10:23
prepared_stake 8,000 26279 rdx...qcqzc47x9 2023-04-11 04:57:53
prepared_stake 20,000 26261 rdx...rjgdx43mf 2023-04-10 19:21:42
prepared_stake 11,500 26255 rdx...vzsc96nut 2023-04-10 15:42:06
prepared_stake 12,000 26254 rdx...vzsc96nut 2023-04-10 15:20:49
prepared_stake 2,500 26247 rdx...3dcldlrll 2023-04-10 11:22:44
exiting_stake -26,173 26219 26719 rdx...mpg8lunl9 2023-04-09 19:19:55
exiting_stake -23,083 26219 26719 rdx...7ygkc58qz 2023-04-09 19:19:55
prepared_unstake -18,523 26218 rdx...7ygkc58qz 2023-04-09 18:56:01
prepared_unstake -21,003 26218 rdx...mpg8lunl9 2023-04-09 18:48:55
prepared_stake 620 26210 rdx...smcx2na9d 2023-04-09 14:45:04
prepared_stake 8,000 26196 rdx...kms0ctp9j 2023-04-09 06:52:44
prepared_stake 500 26189 rdx...h9guk9a64 2023-04-09 03:01:59
prepared_stake 610 26188 rdx...jfg2y8dqw 2023-04-09 02:21:23
prepared_stake 2,960 26185 rdx...jfg2y8dqw 2023-04-09 00:51:47
exiting_stake -25,124 26177 26677 rdx...kwcwhkfhe 2023-04-08 20:10:46
prepared_unstake -20,165 26176 rdx...kwcwhkfhe 2023-04-08 19:51:47
prepared_stake 1,400 26165 rdx...zzq7alas6 2023-04-08 13:41:15
prepared_stake 12,300 26158 rdx...sgqu3s9kl 2023-04-08 10:05:20
prepared_stake 2,306 26146 rdx...vfg0vwdmd 2023-04-08 03:32:02
exiting_stake -1,514 26140 26640 rdx...sfc9g58jw 2023-04-07 23:52:04
prepared_unstake -1,216 26139 rdx...sfc9g58jw 2023-04-07 23:47:41
prepared_stake 25,288 26137 rdx...gtc9q5zn7 2023-04-07 22:21:20
prepared_stake 100,000 26123 rdx...z3g80akfd 2023-04-07 14:42:45
prepared_stake 1,000 26121 rdx...axsujmdvl 2023-04-07 13:41:02
prepared_stake 19,900 26120 rdx...e7cm2qgq7 2023-04-07 13:04:29
prepared_stake 4,500 26105 rdx...gngt7pv07 2023-04-07 05:04:04
prepared_stake 5,000 26075 rdx...rjgdx43mf 2023-04-06 12:52:18
exiting_stake -101 26053 26553 rdx...w8ssrdkt4 2023-04-06 00:26:21
prepared_unstake -81 26052 rdx...w8ssrdkt4 2023-04-05 23:57:49
exiting_stake -305 26052 26552 rdx...f6c0jzrmy 2023-04-05 23:53:38
prepared_unstake -245 26051 rdx...f6c0jzrmy 2023-04-05 23:49:28
exiting_stake -4,440 26024 26524 rdx...3ks9k8xcg 2023-04-05 08:34:41
prepared_unstake -3,567 26023 rdx...3ks9k8xcg 2023-04-05 08:06:56
exiting_stake -4,019 26010 26510 rdx...hwqkswy75 2023-04-05 00:50:24
prepared_unstake -3,228 26009 rdx...hwqkswy75 2023-04-05 00:19:12
exiting_stake -23,000 26002 26502 rdx...jgspzecef 2023-04-04 20:29:46
prepared_unstake -18,477 26001 rdx...jgspzecef 2023-04-04 20:14:07
prepared_stake 720,000 25979 rdx...f8cpe52kt 2023-04-04 07:51:51
prepared_stake 4,400 25954 rdx...dwsfu2w0t 2023-04-03 17:54:44
exiting_stake -380,211 25946 26446 rdx...qxg7jy6cl 2023-04-03 13:08:09
prepared_unstake -305,525 25945 rdx...qxg7jy6cl 2023-04-03 13:05:26
prepared_stake 8,300 25908 rdx...vdqd38y53 2023-04-02 15:35:01
prepared_stake 1,100 25901 rdx...8ac5jp3k0 2023-04-02 11:08:32
prepared_stake 25,000 25900 rdx...6aceme9hc 2023-04-02 10:30:32
exiting_stake -2 25887 26387 rdx...30cvgz82l 2023-04-02 03:02:54
prepared_unstake -2 25886 rdx...30cvgz82l 2023-04-02 02:43:28
prepared_stake 2,000 25862 rdx...kug3hwzzx 2023-04-01 12:57:41
prepared_stake 11,960 25859 rdx...psct82jcs 2023-04-01 11:11:01
prepared_stake 5,000 25839 rdx...6ss27dev6 2023-04-01 00:14:30
prepared_stake 90 25835 rdx...vlg8zs2vx 2023-03-31 21:42:14
prepared_stake 7,000 25812 rdx...hvq7ylhwx 2023-03-31 08:53:13
exiting_stake -10,000 25785 26285 rdx...psct82jcs 2023-03-30 16:15:27
prepared_unstake -8,042 25784 rdx...psct82jcs 2023-03-30 15:44:30
prepared_stake 4,176 25750 rdx...7gsps05nd 2023-03-29 19:19:57
prepared_stake 90 25718 rdx...vlg8zs2vx 2023-03-28 23:29:53
prepared_stake 297 25718 rdx...vlg8zs2vx 2023-03-28 23:24:49
prepared_stake 15,000 25715 rdx...43s22hfc6 2023-03-28 21:42:12
exiting_stake -1,027 25701 26201 rdx...lwc7p2jtq 2023-03-28 13:14:06
prepared_unstake -827 25700 rdx...lwc7p2jtq 2023-03-28 12:57:12
prepared_stake 170 25696 rdx...jrq2gfmum 2023-03-28 10:46:43
prepared_stake 11,220 25690 rdx...5rsj4f8t6 2023-03-28 07:06:56
prepared_stake 800 25660 rdx...s2sr335ax 2023-03-27 13:49:53
prepared_stake 7,800 25655 rdx...jaqqrghyk 2023-03-27 10:28:13
exiting_stake -10,864 25645 26145 rdx...hugulf958 2023-03-27 04:09:46
prepared_unstake -8,743 25644 rdx...hugulf958 2023-03-27 03:52:59
prepared_stake 269 25638 rdx...3nqh2jcyc 2023-03-27 00:25:22
prepared_stake 500 25632 rdx...j3gyau558 2023-03-26 21:01:33
prepared_stake 1,000 25628 rdx...d0c9gfykd 2023-03-26 19:04:28
prepared_stake 300,000 25623 rdx...q8c6wq0vf 2023-03-26 15:49:51
prepared_stake 3,000 25595 rdx...32qmmj5n0 2023-03-26 00:19:32
prepared_stake 25,000 25573 rdx...r4sx0l48j 2023-03-25 12:41:06
exiting_stake -42,191 25541 26041 rdx...sxgfds0y8 2023-03-24 18:50:25
prepared_unstake -33,973 25540 rdx...sxgfds0y8 2023-03-24 18:18:46
exiting_stake -1,014 25536 26036 rdx...y3s8tm59d 2023-03-24 16:05:53
prepared_unstake -817 25535 rdx...y3s8tm59d 2023-03-24 15:55:36
prepared_stake 1,000 25535 rdx...aec0r0m63 2023-03-24 15:50:11
prepared_stake 3,900 25509 rdx...tvcugqaxu 2023-03-24 01:49:24
prepared_stake 10,000 25502 rdx...zdsf5yzs6 2023-03-23 21:51:42
exiting_stake -10,286 25493 25993 rdx...g7caddc6v 2023-03-23 16:17:30
prepared_unstake -8,284 25492 rdx...g7caddc6v 2023-03-23 15:50:44
prepared_stake 1,335 25489 rdx...afsyjmy4y 2023-03-23 14:22:20
prepared_stake 2,000 25444 rdx...ypct48j88 2023-03-22 10:09:50
prepared_stake 1,223 25424 rdx...8ngktlwdm 2023-03-21 22:20:42
exiting_stake -48,000 25418 25918 rdx...hhgz0wtjd 2023-03-21 18:56:54
prepared_unstake -38,676 25417 rdx...hhgz0wtjd 2023-03-21 18:28:28
exiting_stake -804 25407 25907 rdx...70gwz89kj 2023-03-21 13:00:07
prepared_unstake -648 25406 rdx...70gwz89kj 2023-03-21 12:51:14
exiting_stake -17,230 25384 25884 rdx...e3cfm5x7y 2023-03-21 00:50:08
prepared_unstake -13,886 25383 rdx...e3cfm5x7y 2023-03-21 00:33:10
prepared_stake 10,000 25383 rdx...43s22hfc6 2023-03-21 00:27:38
prepared_stake 5,500 25365 rdx...stgjyd207 2023-03-20 14:54:24
prepared_stake 300 25355 rdx...gjcewxlte 2023-03-20 09:14:29
prepared_stake 1,440 25353 rdx...0zsvfx2zz 2023-03-20 07:57:01
prepared_stake 58,600 25352 rdx...k9cag5k0f 2023-03-20 07:28:55
prepared_stake 32,000 25324 rdx...ves0rcfrx 2023-03-19 16:06:45
prepared_stake 1,250 25283 rdx...7wqumudlm 2023-03-18 17:39:36
prepared_stake 20,000 25270 rdx...lvshckdth 2023-03-18 10:21:36
exiting_stake -5,000 25263 25763 rdx...xpq5lelkx 2023-03-18 06:06:39
prepared_unstake -4,032 25262 rdx...xpq5lelkx 2023-03-18 05:59:51
prepared_stake 106,700 25261 rdx...tqslcy8el 2023-03-18 05:06:25
prepared_stake 1,200 25258 rdx...6xs602mfp 2023-03-18 03:39:58
exiting_stake -328 25236 25736 rdx...uwg9d8lej 2023-03-17 14:41:47
exiting_stake -261 25236 25736 rdx...2fgztts4v 2023-03-17 14:41:47
prepared_unstake -210 25235 rdx...2fgztts4v 2023-03-17 14:19:03
prepared_unstake -265 25235 rdx...uwg9d8lej 2023-03-17 14:11:15
prepared_stake 1,000 25222 rdx...haqm70l0j 2023-03-17 06:45:12
prepared_stake 400 25217 rdx...3tsa0jemt 2023-03-17 03:53:05
exiting_stake -2,119 25209 25709 rdx...w7cufw3cj 2023-03-16 23:11:32
prepared_unstake -1,709 25208 rdx...w7cufw3cj 2023-03-16 22:39:38
exiting_stake -220 25208 25708 rdx...9qsh4wszj 2023-03-16 22:37:28
prepared_unstake -177 25207 rdx...9qsh4wszj 2023-03-16 22:11:26
prepared_stake 25,000 25205 rdx...kwcwhkfhe 2023-03-16 21:06:39
prepared_stake 200 25198 rdx...gjcewxlte 2023-03-16 17:00:16
prepared_stake 12,000 25184 rdx...0msdghtur 2023-03-16 08:32:28
prepared_stake 50,000 25183 rdx...h7cjrljsc 2023-03-16 08:00:05
prepared_stake 67,253 25176 rdx...gpgywpnuc 2023-03-16 04:02:52
prepared_stake 1,000 25170 rdx...cxqqz5m5v 2023-03-16 00:37:08
exiting_stake -233,856 25167 25667 rdx...ltqmnfh9s 2023-03-15 22:23:54
prepared_unstake -188,670 25166 rdx...ltqmnfh9s 2023-03-15 22:18:28
prepared_stake 12,000 25160 rdx...2ngrp3nfa 2023-03-15 18:30:09
prepared_stake 6,000 25146 rdx...nzsvfcjpu 2023-03-15 10:18:11
prepared_stake 4,110 25145 rdx...q3gy3278v 2023-03-15 09:37:28
prepared_stake 52,661 25136 rdx...6qcwqycqa 2023-03-15 04:19:54
prepared_stake 195,000 25119 rdx...vzczgqthg 2023-03-14 18:54:49
prepared_stake 4,500 25112 rdx...stgjyd207 2023-03-14 14:09:09
prepared_stake 4,000 25100 rdx...zwgm94ryy 2023-03-14 07:31:18
prepared_stake 4,000 25087 rdx...hwqkswy75 2023-03-13 23:44:25
exiting_stake -364 25085 25585 rdx...yrqagw5zw 2023-03-13 22:29:58
prepared_unstake -294 25084 rdx...yrqagw5zw 2023-03-13 22:18:12
prepared_stake 82,000 25078 rdx...kpcvl7vvx 2023-03-13 18:57:07
exiting_stake -286,345 25077 25577 rdx...xccsy4h8r 2023-03-13 18:04:49
exiting_stake -551 25077 25577 rdx...kpccdn075 2023-03-13 18:04:49
prepared_unstake -0 25076 rdx...kpccdn075 2023-03-13 17:51:13
prepared_unstake -444 25076 rdx...kpccdn075 2023-03-13 17:47:12
prepared_unstake -231,126 25076 rdx...xccsy4h8r 2023-03-13 17:33:17
prepared_stake 1,000 25074 rdx...kngqwpvc2 2023-03-13 16:44:21
prepared_stake 2,540 25072 rdx...20g9perc5 2023-03-13 15:23:49
prepared_stake 1,000 25070 rdx...5rsk6r6rc 2023-03-13 14:26:49
prepared_stake 1,000 25068 rdx...u0gzqy7ls 2023-03-13 13:03:59
prepared_stake 2,000 25067 rdx...qzgzcgx95 2023-03-13 12:26:26
exiting_stake -26,519 25067 25567 rdx...d5gpprek6 2023-03-13 12:22:59
prepared_unstake -21,406 25066 rdx...d5gpprek6 2023-03-13 12:13:55
prepared_stake 50,000 25056 rdx...h7cjrljsc 2023-03-13 06:38:12
prepared_stake 100 25048 rdx...2yqpx39wu 2023-03-13 01:54:12
prepared_stake 100 25047 rdx...5gsxucyh5 2023-03-13 01:34:09
prepared_stake 1,000 25036 rdx...96q66gnpe 2023-03-12 19:05:07
prepared_stake 5,000 25036 rdx...gzcxf70ud 2023-03-12 18:56:53
prepared_stake 10,000 25036 rdx...lmq9almem 2023-03-12 18:53:31
exiting_stake -27,668 25033 25533 rdx...zggtfwcy9 2023-03-12 16:46:55
prepared_unstake -22,337 25032 rdx...zggtfwcy9 2023-03-12 16:27:48
prepared_stake 300,000 25031 rdx...40gu7hhpx 2023-03-12 15:54:29
prepared_stake 25,420 25030 rdx...wmslqfexa 2023-03-12 14:58:52
exiting_stake -300 25028 25528 rdx...fngswj5j5 2023-03-12 13:45:30
prepared_unstake -242 25027 rdx...fngswj5j5 2023-03-12 13:23:00
exiting_stake -10,646 25022 25522 rdx...z7sm5cd9y 2023-03-12 10:09:24
prepared_unstake -8,595 25021 rdx...z7sm5cd9y 2023-03-12 09:59:13
prepared_stake 730 25008 rdx...6ss27dev6 2023-03-12 02:06:08
prepared_stake 1,000 25006 rdx...frsrhak7u 2023-03-12 01:08:53
prepared_stake 4,700 25001 rdx...mtgkgrnsa 2023-03-11 22:14:42
prepared_stake 9,800 24992 rdx...sgshr8qpp 2023-03-11 17:03:06
prepared_stake 9,000 24987 rdx...rqq8uj5uu 2023-03-11 13:49:57
prepared_stake 14,595 24958 rdx...psct82jcs 2023-03-10 22:06:24
prepared_stake 25,000 24947 rdx...vpc2j2a08 2023-03-10 15:38:17
prepared_stake 30,000 24946 rdx...22g4qhmm4 2023-03-10 15:16:31
prepared_stake 25,000 24934 rdx...hvq7ylhwx 2023-03-10 08:48:30
prepared_stake 2,334 24928 rdx...dgq8mkhk3 2023-03-10 05:42:03
prepared_stake 90 24924 rdx...lesx75akv 2023-03-10 03:35:31
prepared_stake 366 24919 rdx...lesx75akv 2023-03-10 00:27:20
prepared_stake 1,633 24915 rdx...jgspzecef 2023-03-09 22:25:31
prepared_stake 1,500 24904 rdx...s2sr335ax 2023-03-09 16:32:11
exiting_stake -43,458 24870 25370 rdx...vrcddssdp 2023-03-08 21:22:55
prepared_stake 2,300 24869 rdx...rkcv9zmfu 2023-03-08 21:20:18
prepared_unstake -35,115 24869 rdx...vrcddssdp 2023-03-08 21:10:39
prepared_stake 1,200 24867 rdx...j4gg4xyc8 2023-03-08 19:50:51
prepared_stake 12,130 24840 rdx...sgshr8qpp 2023-03-08 05:07:10
prepared_stake 511 24828 rdx...0nct09kue 2023-03-07 22:36:26
exiting_stake -7,318 24822 25322 rdx...54qqmxekv 2023-03-07 18:45:46
prepared_unstake -5,915 24821 rdx...54qqmxekv 2023-03-07 18:36:56
exiting_stake -7,094 24820 25320 rdx...ves0rcfrx 2023-03-07 17:36:18
prepared_unstake -5,734 24819 rdx...ves0rcfrx 2023-03-07 17:01:32
exiting_stake -54,709 24793 25293 rdx...zeq2r8cp3 2023-03-07 02:43:57
exiting_stake -27,354 24793 25293 rdx...p4c26yamf 2023-03-07 02:43:57
prepared_unstake -22,111 24792 rdx...p4c26yamf 2023-03-07 02:42:44
prepared_unstake -44,223 24792 rdx...zeq2r8cp3 2023-03-07 02:30:59
exiting_stake -2,604 24779 25279 rdx...0hcju8f9z 2023-03-06 19:11:39
prepared_unstake -2,105 24778 rdx...0hcju8f9z 2023-03-06 19:10:14
prepared_stake 100 24748 rdx...w8ssrdkt4 2023-03-06 02:24:02
prepared_stake 200 24747 rdx...s7qx0azfv 2023-03-06 02:01:34
prepared_stake 1,010 24728 rdx...y3s8tm59d 2023-03-05 15:11:43
exiting_stake -21,029 24723 25223 rdx...5mctr4ar8 2023-03-05 12:19:49
prepared_unstake -17,005 24722 rdx...5mctr4ar8 2023-03-05 12:13:14
prepared_stake 1,000 24710 rdx...l4segh49v 2023-03-05 05:17:30
prepared_stake 2,000 24693 rdx...32qmmj5n0 2023-03-04 19:49:16
prepared_stake 2,000 24690 rdx...32qmmj5n0 2023-03-04 18:29:56
prepared_stake 1,000 24658 rdx...heqslajxc 2023-03-04 00:42:45
prepared_stake 31,000 24638 rdx...48q6fuy9y 2023-03-03 13:58:47
prepared_stake 20,000 24626 rdx...mgs99szw0 2023-03-03 07:27:59
prepared_stake 120 24614 rdx...fkqvy3s7n 2023-03-03 00:48:08
prepared_stake 1,350 24613 rdx...j4gg4xyc8 2023-03-03 00:18:15
exiting_stake -1,046 24606 25106 rdx...jkc8mcl4p 2023-03-02 20:11:49
prepared_unstake -846 24605 rdx...jkc8mcl4p 2023-03-02 19:46:09
prepared_stake 1,000 24569 rdx...32qmmj5n0 2023-03-02 00:09:06
exiting_stake -383 24566 25066 rdx...stgjyd207 2023-03-01 22:18:15
prepared_stake 5,000 24565 rdx...stgjyd207 2023-03-01 22:06:04
prepared_unstake -310 24565 rdx...stgjyd207 2023-03-01 22:00:08
prepared_stake 1,000 24563 rdx...0zsvfx2zz 2023-03-01 20:51:30
exiting_stake -19,099 24563 25063 rdx...7sqavx734 2023-03-01 20:38:26
prepared_unstake -15,457 24562 rdx...7sqavx734 2023-03-01 20:27:16
exiting_stake -105,041 24557 25057 rdx...kpcvl7vvx 2023-03-01 17:15:25
exiting_stake -1,046 24557 25057 rdx...xecxqfnf5 2023-03-01 17:15:25
prepared_unstake -847 24556 rdx...xecxqfnf5 2023-03-01 17:13:48
prepared_unstake -85,013 24556 rdx...kpcvl7vvx 2023-03-01 17:02:39
prepared_stake 11,842 24554 rdx...elgvm8uxm 2023-03-01 15:48:58
exiting_stake -106 24534 25034 rdx...3gqcrrl7x 2023-03-01 04:31:04
prepared_unstake -86 24533 rdx...3gqcrrl7x 2023-03-01 04:11:13
prepared_stake 600 24524 rdx...3nqh2jcyc 2023-02-28 23:34:05
prepared_stake 11,150 24516 rdx...psct82jcs 2023-02-28 18:57:02
prepared_stake 21,601 24514 rdx...jgspzecef 2023-02-28 17:44:35
exiting_stake -26,934 24497 24997 rdx...hfscksxl7 2023-02-28 07:51:56
prepared_unstake -21,805 24496 rdx...hfscksxl7 2023-02-28 07:29:34
prepared_stake 4,000 24483 rdx...32qmmj5n0 2023-02-28 00:27:31
prepared_stake 800 24482 rdx...70gwz89kj 2023-02-27 23:45:58
prepared_stake 5,000 24463 rdx...kvq50llww 2023-02-27 13:16:40
prepared_stake 4,150 24454 rdx...6zg0w3u7j 2023-02-27 08:19:14
exiting_stake -20,000 24439 24939 rdx...22g4qhmm4 2023-02-26 23:30:00
prepared_unstake -16,197 24438 rdx...22g4qhmm4 2023-02-26 23:29:41
prepared_stake 20,650 24424 rdx...wmslqfexa 2023-02-26 15:29:20
prepared_stake 16,954 24353 rdx...elgvm8uxm 2023-02-24 23:39:19
prepared_stake 200 24339 rdx...heqslajxc 2023-02-24 16:03:28
prepared_stake 1,500 24316 rdx...sfc9g58jw 2023-02-24 03:06:51
prepared_stake 10,000 24294 rdx...j3sf8r9xg 2023-02-23 14:31:37
exiting_stake -16,065 24289 24789 rdx...svstgum3l 2023-02-23 11:37:53
prepared_unstake -13,020 24288 rdx...svstgum3l 2023-02-23 11:36:24
prepared_stake 104,000 24281 rdx...kyqzxmhz3 2023-02-23 07:40:22
prepared_stake 12,990 24271 rdx...9fcjx8q3l 2023-02-23 02:00:57
prepared_stake 1,470 24271 rdx...9fcjx8q3l 2023-02-23 01:59:19
prepared_stake 925 24217 rdx...m0smwncle 2023-02-21 20:23:05
prepared_stake 200 24202 rdx...y5g33e3x3 2023-02-21 12:13:03
prepared_stake 10,000 24193 rdx...hvq7ylhwx 2023-02-21 07:07:35
prepared_stake 3,170 24145 rdx...6zg0w3u7j 2023-02-20 05:00:29
exiting_stake -534 24132 24632 rdx...sxgm6exw5 2023-02-19 21:24:35
prepared_unstake -433 24131 rdx...sxgm6exw5 2023-02-19 21:00:52
exiting_stake -65,816 24087 24587 rdx...rag2w9gn8 2023-02-18 20:13:37
prepared_unstake -53,398 24086 rdx...rag2w9gn8 2023-02-18 19:45:52
prepared_stake 144,000 24082 rdx...fgc48fh8y 2023-02-18 17:30:26
prepared_stake 2,500 24081 rdx...7wqumudlm 2023-02-18 16:57:33
prepared_stake 6,000 24080 rdx...7wqumudlm 2023-02-18 16:50:54
exiting_stake -1,010 24080 24580 rdx...dystz7t4h 2023-02-18 16:18:38
prepared_unstake -819 24079 rdx...dystz7t4h 2023-02-18 15:47:13
prepared_stake 4,000 24065 rdx...m4syyk2as 2023-02-18 08:11:04
prepared_stake 120 24047 rdx...cfs9mzwm8 2023-02-17 22:06:32
exiting_stake -49,489 23989 24489 rdx...mrswjzrtv 2023-02-16 13:13:30
prepared_unstake -40,172 23988 rdx...mrswjzrtv 2023-02-16 13:07:23
prepared_stake 3,000 23988 rdx...rkcv9zmfu 2023-02-16 13:02:58
exiting_stake -1,548 23958 24458 rdx...qtc4zxtgy 2023-02-15 19:58:23
prepared_unstake -1,257 23957 rdx...qtc4zxtgy 2023-02-15 19:47:46
exiting_stake -1,942 23943 24443 rdx...9qsh4wszj 2023-02-15 11:26:07
prepared_unstake -1,577 23942 rdx...9qsh4wszj 2023-02-15 11:09:44
exiting_stake -2,500 23942 24442 rdx...6lsvehxu2 2023-02-15 10:52:10
prepared_unstake -2,030 23941 rdx...6lsvehxu2 2023-02-15 10:20:17
prepared_stake 10,940 23926 rdx...wmslqfexa 2023-02-15 02:11:02
prepared_stake 3,600 23916 rdx...k2ggndwpt 2023-02-14 20:50:25
prepared_stake 5,000 23913 rdx...2mcc5r3yx 2023-02-14 18:57:13
exiting_stake -3,672 23866 24366 rdx...g2g6m8dcx 2023-02-13 15:42:18
prepared_unstake -2,983 23865 rdx...g2g6m8dcx 2023-02-13 15:38:09
exiting_stake -1,075 23833 24333 rdx...hqcmmhd5k 2023-02-12 21:09:23
prepared_unstake -873 23832 rdx...hqcmmhd5k 2023-02-12 21:04:09
prepared_stake 6,415 23821 rdx...jmg84l0ve 2023-02-12 14:30:46
prepared_stake 2,500 23786 rdx...7wqumudlm 2023-02-11 19:07:41
prepared_stake 8,700 23782 rdx...7sqavx734 2023-02-11 16:56:06
prepared_stake 3,130 23779 rdx...jrq2gfmum 2023-02-11 14:57:29
prepared_stake 100,000 23775 rdx...8ns62280n 2023-02-11 13:09:41
exiting_stake -1,021 23755 24255 rdx...tqq7vpq59 2023-02-11 01:12:01
prepared_unstake -829 23754 rdx...tqq7vpq59 2023-02-11 00:55:24
prepared_stake 50,900 23742 rdx...klgpfqvk8 2023-02-10 17:47:14
prepared_stake 12,075 23741 rdx...4ygj6xs83 2023-02-10 17:38:01
prepared_stake 500 23737 rdx...2sg8e9s2n 2023-02-10 14:52:31
exiting_stake -2,045 23728 24228 rdx...ddck0pphm 2023-02-10 09:20:45
prepared_unstake -1,662 23727 rdx...ddck0pphm 2023-02-10 09:09:58
prepared_stake 30,000 23725 rdx...rzs773pze 2023-02-10 08:05:35
prepared_stake 2,590 23711 rdx...0hcju8f9z 2023-02-09 23:33:56
exiting_stake -2,087 23709 24209 rdx...8wcy5pu5u 2023-02-09 22:22:06
prepared_unstake -1,697 23708 rdx...8wcy5pu5u 2023-02-09 21:53:08
prepared_stake 9,220 23706 rdx...psct82jcs 2023-02-09 20:44:26
prepared_stake 13,397,200 23608 rdx...wsqg0n7vg 2023-02-07 12:45:43
prepared_stake 5,000 23598 rdx...vpc2j2a08 2023-02-07 07:04:25
prepared_stake 9,000 23598 rdx...hvq7ylhwx 2023-02-07 07:01:36
prepared_stake 9,638 23591 rdx...qzg9sx8k0 2023-02-07 03:13:57
prepared_stake 8,100 23579 rdx...mtgkgrnsa 2023-02-06 20:15:49
prepared_stake 10,000 23574 rdx...lvshckdth 2023-02-06 17:30:13
prepared_stake 165 23568 rdx...8wcy5pu5u 2023-02-06 13:42:11
exiting_stake -1,204 23561 24061 rdx...paglkjzme 2023-02-06 09:23:59
prepared_unstake -979 23560 rdx...paglkjzme 2023-02-06 09:01:34
prepared_stake 281 23528 rdx...nmq9t97yn 2023-02-05 14:34:41
exiting_stake -300,002 23454 23954 rdx...vzczgqthg 2023-02-03 18:16:46
prepared_unstake -244,209 23453 rdx...vzczgqthg 2023-02-03 18:00:22
exiting_stake -0 23445 23945 rdx...h8gdhk833 2023-02-03 12:55:21
prepared_unstake -0 23444 rdx...h8gdhk833 2023-02-03 12:33:18
prepared_stake 5,000 23443 rdx...hvq7ylhwx 2023-02-03 12:14:23
prepared_stake 200,000 23422 rdx...trgz2mws0 2023-02-02 23:33:35
exiting_stake -0 23414 23914 rdx...c8qtsgcsd 2023-02-02 18:38:02
prepared_unstake -0 23413 rdx...c8qtsgcsd 2023-02-02 18:12:06
exiting_stake -7,771 23413 23913 rdx...pccns8ncu 2023-02-02 18:02:30
prepared_unstake -6,327 23412 rdx...pccns8ncu 2023-02-02 17:37:12
exiting_stake -540 23390 23890 rdx...0hgxgjzvu 2023-02-02 04:39:34
prepared_unstake -439 23389 rdx...0hgxgjzvu 2023-02-02 04:10:07
prepared_stake 700 23375 rdx...0zsvfx2zz 2023-02-01 20:15:28
prepared_stake 2,170 23371 rdx...qxg7jy6cl 2023-02-01 17:50:50
exiting_stake -99 23355 23855 rdx...2fc5r4gt4 2023-02-01 08:36:08
prepared_unstake -81 23354 rdx...2fc5r4gt4 2023-02-01 08:13:43
exiting_stake -5,769 23341 23841 rdx...e5clw9c3v 2023-02-01 00:46:35
prepared_unstake -4,699 23340 rdx...e5clw9c3v 2023-02-01 00:23:28
prepared_stake 17,100 23333 rdx...j3sf8r9xg 2023-01-31 20:32:33
prepared_stake 10,000 23333 rdx...r2cr5fy8f 2023-01-31 20:28:14
exiting_stake -6 23326 23826 rdx...jlgvkykwr 2023-01-31 16:22:40
prepared_unstake -5 23325 rdx...jlgvkykwr 2023-01-31 16:05:38
prepared_stake 9,510 23312 rdx...elgvm8uxm 2023-01-31 08:52:52
prepared_stake 17,000 23307 rdx...k5sax4vqu 2023-01-31 05:48:40
exiting_stake -69,194 23291 23791 rdx...rxg54v93p 2023-01-30 20:45:27
prepared_unstake -56,375 23290 rdx...rxg54v93p 2023-01-30 20:31:45
prepared_stake 80,000 23290 rdx...5wq0cnvxr 2023-01-30 20:24:25
prepared_stake 339 23285 rdx...97sk4d388 2023-01-30 17:47:49
exiting_stake -252,666 23283 23783 rdx...cpc5p2yjj 2023-01-30 16:15:49
prepared_unstake -205,864 23282 rdx...cpc5p2yjj 2023-01-30 15:48:55
prepared_stake 7,300 23279 rdx...kts89z9kj 2023-01-30 14:27:41
prepared_stake 10,000 23277 rdx...7dqkk4sk9 2023-01-30 13:08:53
prepared_stake 5,000 23276 rdx...0rsg5pp6q 2023-01-30 12:20:51
prepared_stake 3,250 23273 rdx...jrq2gfmum 2023-01-30 10:40:11
prepared_stake 20,000 23272 rdx...lvshckdth 2023-01-30 10:07:48
exiting_stake -62,167 23269 23769 rdx...7ygkc58qz 2023-01-30 08:26:21
prepared_unstake -50,655 23268 rdx...7ygkc58qz 2023-01-30 08:09:10
prepared_stake 4,000 23268 rdx...7wqumudlm 2023-01-30 08:03:50
prepared_stake 1,050 23266 rdx...vdcy3aa4k 2023-01-30 07:15:05
prepared_stake 1,035 23248 rdx...smcx2na9d 2023-01-29 21:29:56
prepared_stake 25,000 23239 rdx...z0qj8rm3v 2023-01-29 16:31:53
prepared_stake 2,000 23232 rdx...0nct09kue 2023-01-29 12:07:24
exiting_stake -30,755 23231 23731 rdx...hqchc3kqs 2023-01-29 11:24:24
exiting_stake -200 23231 23731 rdx...xmg2lr80p 2023-01-29 11:24:24
exiting_stake -45 23231 23731 rdx...8jg3zk8fn 2023-01-29 11:24:24
prepared_unstake -163 23230 rdx...xmg2lr80p 2023-01-29 11:02:46
prepared_unstake -37 23230 rdx...8jg3zk8fn 2023-01-29 10:59:41
prepared_unstake -25,065 23230 rdx...hqchc3kqs 2023-01-29 10:54:05
prepared_stake 1,500 23226 rdx...m4syyk2as 2023-01-29 08:49:25
prepared_stake 734 23207 rdx...20g9perc5 2023-01-28 21:21:33
prepared_stake 190 23203 rdx...j3gyau558 2023-01-28 19:17:56
prepared_stake 5,000 23202 rdx...7wqumudlm 2023-01-28 18:37:59
prepared_stake 1,000 23160 rdx...20g9perc5 2023-01-27 19:26:53
prepared_stake 5,000 23155 rdx...z0qj8rm3v 2023-01-27 16:29:48
prepared_stake 500 23150 rdx...6ng0de5s9 2023-01-27 13:42:05
prepared_stake 10,000 23111 rdx...lvshckdth 2023-01-26 16:15:47
prepared_stake 30,000 23070 rdx...4ygj6xs83 2023-01-25 18:13:25
prepared_stake 245 23069 rdx...ves0rcfrx 2023-01-25 17:47:26
prepared_stake 2,000 23063 rdx...h0qx62pjk 2023-01-25 14:09:54
prepared_stake 2,500 23057 rdx...jrq2gfmum 2023-01-25 11:01:34
exiting_stake -2,011 23020 23520 rdx...48cva3fm5 2023-01-24 14:10:05
prepared_unstake -1,641 23019 rdx...48cva3fm5 2023-01-24 14:04:26
prepared_stake 12,750 22983 rdx...z0st5v6sg 2023-01-23 18:41:47
exiting_stake -1,015 22971 23471 rdx...wzqrcms45 2023-01-23 12:13:37
prepared_unstake -828 22970 rdx...wzqrcms45 2023-01-23 12:03:16
prepared_stake 1,000 22970 rdx...ltq3a9kzv 2023-01-23 12:00:09
prepared_stake 2,100 22957 rdx...wqqe8u7kp 2023-01-23 05:11:16
exiting_stake -500 22944 23444 rdx...y5c36dl7u 2023-01-22 22:07:31
prepared_stake 50,075 22943 rdx...aas9a9agl 2023-01-22 21:48:00
prepared_unstake -408 22943 rdx...y5c36dl7u 2023-01-22 21:45:08
exiting_stake -2,602 22942 23442 rdx...qkczns3x6 2023-01-22 21:05:40
prepared_unstake -2,124 22941 rdx...qkczns3x6 2023-01-22 20:43:11
prepared_stake 95,000 22940 rdx...4rccstpm0 2023-01-22 20:18:53
exiting_stake -33,857 22928 23428 rdx...xlcesd39v 2023-01-22 13:48:25
prepared_unstake -27,638 22927 rdx...xlcesd39v 2023-01-22 13:26:14
prepared_stake 20,000 22925 rdx...r3gdh445y 2023-01-22 12:28:49
prepared_stake 12,500 22899 rdx...f7gf3xmfa 2023-01-21 23:22:23
prepared_stake 6,777 22875 rdx...ves0rcfrx 2023-01-21 10:54:57
prepared_stake 9,400 22873 rdx...sgqu3s9kl 2023-01-21 09:31:46
exiting_stake -3,202 22864 23364 rdx...c9gc7gd9r 2023-01-21 04:40:00
exiting_stake -1,033 22864 23364 rdx...gwctmdk4j 2023-01-21 04:40:00
prepared_unstake -843 22863 rdx...gwctmdk4j 2023-01-21 04:33:51
prepared_unstake -2,615 22863 rdx...c9gc7gd9r 2023-01-21 04:31:19
prepared_stake 17,000 22821 rdx...e3cfm5x7y 2023-01-20 05:03:43
prepared_stake 95,580 22765 rdx...rlq7594hf 2023-01-18 23:13:05
prepared_stake 200 22727 rdx...f6c0jzrmy 2023-01-18 02:39:32
prepared_stake 100 22727 rdx...f6c0jzrmy 2023-01-18 02:27:32
exiting_stake -2,069 22723 23223 rdx...hfgc0qrgl 2023-01-18 00:02:15
prepared_unstake -1,691 22722 rdx...hfgc0qrgl 2023-01-17 23:56:32
prepared_stake 3,960 22701 rdx...vfg0vwdmd 2023-01-17 12:35:52
prepared_stake 1,500 22674 rdx...fvg2076ge 2023-01-16 22:33:47
prepared_stake 10,140 22672 rdx...mtgkgrnsa 2023-01-16 21:24:52
prepared_stake 100 22670 rdx...nfguvl0lj 2023-01-16 20:30:18
exiting_stake -13,548 22665 23165 rdx...feqswzj0e 2023-01-16 17:31:39
prepared_unstake -11,076 22664 rdx...feqswzj0e 2023-01-16 17:24:36
prepared_stake 35,035 22662 rdx...9qsh4wszj 2023-01-16 16:13:34
prepared_stake 6,510 22659 rdx...zms84h7ye 2023-01-16 14:37:11
prepared_stake 1,500 22650 rdx...jrq2gfmum 2023-01-16 09:53:26
prepared_stake 1,500 22648 rdx...jrq2gfmum 2023-01-16 08:42:16
prepared_stake 98,566 22633 rdx...wrccm4922 2023-01-16 01:01:58
prepared_stake 1,600 22610 rdx...l0cvs7rk9 2023-01-15 13:46:48
prepared_stake 80,000 22608 rdx...ydcejj3jg 2023-01-15 12:28:32
prepared_stake 4,000 22607 rdx...6psdeeepm 2023-01-15 11:56:29
prepared_stake 200 22569 rdx...50ctj8qrw 2023-01-14 16:18:55
prepared_stake 2,060 22551 rdx...vhscpe5pt 2023-01-14 07:01:56
prepared_stake 400 22548 rdx...20g9perc5 2023-01-14 05:34:46
prepared_stake 2,500 22538 rdx...z7gdpanwl 2023-01-14 00:14:37
prepared_stake 177 22532 rdx...vlg8zs2vx 2023-01-13 21:18:52
exiting_stake -217 22517 23017 rdx...stgjyd207 2023-01-13 13:05:38
prepared_unstake -178 22516 rdx...stgjyd207 2023-01-13 13:01:21
prepared_stake 5,000 22513 rdx...lvshckdth 2023-01-13 11:01:21
prepared_stake 17,000 22503 rdx...hvq7ylhwx 2023-01-13 06:11:16
exiting_stake -1 22499 22999 rdx...twqmt7uq4 2023-01-13 03:40:32
prepared_unstake -1 22498 rdx...twqmt7uq4 2023-01-13 03:31:19
exiting_stake -15,000 22493 22993 rdx...k5sax4vqu 2023-01-13 00:17:32
prepared_unstake -12,274 22492 rdx...k5sax4vqu 2023-01-12 23:50:41
prepared_stake 30,000 22488 rdx...dygrpt4sx 2023-01-12 22:04:43
prepared_stake 10,000 22487 rdx...4ygj6xs83 2023-01-12 21:13:50
prepared_stake 1,508 22472 rdx...mts95wvzp 2023-01-12 13:49:02
prepared_stake 1,400 22433 rdx...ypct48j88 2023-01-11 16:43:57
prepared_stake 2,400 22357 rdx...yzqdkwvcp 2023-01-09 23:56:19
exiting_stake -0 22353 22853 rdx...2hsv992aw 2023-01-09 21:47:35
prepared_stake 6,750 22352 rdx...4nc9st8yf 2023-01-09 21:23:59
prepared_unstake -0 22352 rdx...2hsv992aw 2023-01-09 21:22:00
prepared_stake 30,000 22345 rdx...g6q9skmfs 2023-01-09 17:55:02
prepared_stake 5,068 22339 rdx...l9q2vr5x0 2023-01-09 14:48:57
prepared_stake 9,100 22331 rdx...nzsvfcjpu 2023-01-09 10:28:12
exiting_stake -7,362 22313 22813 rdx...zmcvnruas 2023-01-09 00:45:39
prepared_unstake -6,030 22312 rdx...zmcvnruas 2023-01-09 00:27:31
prepared_stake 1,000 22304 rdx...dystz7t4h 2023-01-08 20:02:27
prepared_stake 16,743 22303 rdx...wrccm4922 2023-01-08 19:54:17
prepared_stake 50,000 22298 rdx...awqet3s96 2023-01-08 16:59:09
prepared_stake 4,600 22244 rdx...tyq99gf6a 2023-01-07 11:29:01
prepared_stake 3,000 22229